Organizacje pozarządowe

  • 04-05-2016

Organizacje pozarządowe

Gmina Szprotawa, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, docenia aktywność społeczną w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Dlatego deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i zamierza realizować zadania własne, wspólnie z sektorem ngo.
 
 
 
 
 
 
Szczegółowych informacji nt. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami udziela:

Referat Promocji Przedsiębiorczości i Turystyki Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 07 72, fax: +48 68 376 22 20
e-mail
/biuro nr 8, I piętro/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją