Sprawy społeczne

  • 22-02-2016

Sprawy społeczne

Samorząd Gminy Szprotawa odgrywa ważną rolę w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
i na mocy ustaw:
  1. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zmianami),
  2. art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zmianami),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 852),
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
jest odpowiedzialny za ich rozwiązywanie wśród swojej społeczności. 
 
Szczegółowych informacji udziela:
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
Plac Kościelny 2
tel. +48 68 376 07 76, tel./fax: +4868 376 38 11, e-mail
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją