Sprawy społeczne

  • 22-02-2016

Sprawy społeczne

Sprawy społeczne
 
Samorząd Gminy Szprotawa odgrywa ważną rolę w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie i na mocy ustaw:
  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz.1372  z późn. zm.),
  • art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
jest odpowiedzialny za ich rozwiązywanie wśród swojej społeczności.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Szprotawie
uL. Rynek 45
tel. +48 68 376 07 76, tel./fax: +4868 376 38 11, e-mail
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją