Zarządzanie kryzysowe

  • 03-03-2016

Zarządzanie kryzysowe

W razie wystąpienia zagrożenia lub w sytuacji kryzysowej - Burmistrz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykonywania zadań zarządzania kryzysowego uruchamia
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
nr tel. 068 / 376 07 66 lub fax 068 / 376 24 78

Zarządzanie kryzysowe - to uporządkowana działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne.

Reagowanie kryzysowe – to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją