Konsultacje z NGO

  • 04-05-2016

Konsultacje z NGO

Gmina Szprotawa konsultuje z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,z 2021 r. poz.1038) projekty aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Konsultacje polegają na uzyskaniu pisemnej opinii o projekcie aktu prawa. Zgłoszone opinie nie są wiążące. Projektodawca informuje organizacje pozarządowe, które konsultowały projekt, tylko o nieuwzględnieniu ich opinii. W ten sposób Burmistrz Szprotawy konsultuje np. corocznie, gminne programy współpracy z organizacjami, czy  programy  profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Odkąd w 2014 została powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa (organ wybrany do reprezentowania lokalnego ngo) akty prawa miejscowego są właśnie z nią konsultowane, a niektóre z nich dodatkowo poddawane konsultacjom powszechnym.
 
Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Szprotawie protokołu z konsultacji wraz z projektem uchwały podlegającej konsultacjom.
 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY i Programu profilaktyki Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2020

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY i Programu profilaktyki Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2019

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY i Programu profilaktyki Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2018

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2017

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2016

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją