Aktualności

  • 04-08-2021

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Szprotawy zarządził unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2021 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050/71/2021 Burmistrza Szprotawy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2021 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniomi patologiom społecznym.
Treść zarządzenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją