Gospodarka niskoemisyjna

  • 19-06-2018

II Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy na lata 2016 – 2020

Konsultacje społeczne dot. II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawy na lata 2016 – 2020, potrwają w terminie 21 dni tj. od 20.06.2018 r. do 11.07.2018 r.
 
Burmistrz Szprotawy, stosownie do art. 30, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Bazą inwentaryzacji emisji.
 
Z projektem II Aktualizacji i Bazą inwentaryzacji emisji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 45 w Szprotawie, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, na stronie poniżej oraz Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu.
Wszelkie uwagi prosimy kierować w w/w terminie:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67 – 300 Szprotawa;
- ustnie do protokołu w w/w terminie w pok. nr 9 tut. Urzędu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adresy e-mailowe, podane w ogłoszeniu;
- telefonicznie na nr 68 376 07 94 – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją