Gospodarka niskoemisyjna

  • 12-07-2018

Zgoda na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa

W związku z dokonaniem zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, pismami z dnia 19.06.2018 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie uzgodnień o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.
II Aktualizacja Planu polega na zaktualizowaniu listy inwestycji planowanych do zrealizowania (kosztów realizacji) oraz na zaktualizowaniu nazw instytucji (szkół). Pozostałe dane i informacje zamieszczone w PGN pozostają bez zmian.
Aktualizacja planowanych do realizacji inwestycji związana jest z koniecznością realizacji polityki ekologicznej państwa, programów strategicznych województwa, powiatu i naszej gminy, zadań gminy wynikających z aktualnych potrzeb oraz z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację tych inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak WZŚ.411.82.2018.DT z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdził, że realizacja zadań proponowanych w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NZ.9022.274.2018.AK z dnia 2 lipca 2018 r., po przeanalizowaniu sprawy oraz uwzględnieniu wprowadzonych modyfikacji stwierdził, że dla ww. dokumentu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę ww. opinie Burmistrz Szprotawy w dniu 12 lipca 2018 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. II Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.
 
Obwieszczenie do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją