Gospodarka niskoemisyjna

  • 05-02-2021

Zgoda na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027

22.12.2020 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie uzgodnień o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027”.
Wykonanie projektu planu wynikało z zobowiązań państwa polskiego, dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej oraz redukcji zanieczyszczeń do powietrza. Plan określa cele dla Gminy Szprotawa w związku z polityką ochrony powietrza i ze stwierdzonymi przekroczeniami poziomów dopuszczalnych stężenia benzo(a)pirenu. W Planie zostały ujęte działania, w tym inwestycyjne, których efektem ma być ograniczenie przewidywanej emisji m. in.: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, inwestycje w obszarze poprawy efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” Sp. z o.o., wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek podległych JST i innych instytucji publicznych,  modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,  budowa ścieżek rowerowych, budowa i modernizacja dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych, wymiana pieców węglowych i kaflowych na piece gazowe, zwiększenie efektywności energetycznej w mieszkalnictwie, w tym w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych (termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła i modernizacja oświetlenia wewnętrznego), zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach wykorzystywanych na działalność przemysłową i pozostałą gospodarczą, jak również termomodernizacja źródeł ciepła, wraz ze zmianą źródła na bardziej efektywne pod względem energetycznym, montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków do 5 kW, montaż mikro/małych instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy 20 kW, budowa elektrowni fotowoltaicznych. Dodatkowo powstanie elektrownia słoneczna o mocy co najmniej 310 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach (inwestor: Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.) oraz co najmniej jedna elektrownia fotowoltaiczna, w tym o szacowanej mocy 1 MW.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 30.12.2020 r. znak WZŚ.411.175.2020.DT uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.
 
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie z dnia 28.01.2021 r. nr NZ.9022.541.2020/2021.AK wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa.
 
Biorąc pod uwagę ww. opinie Burmistrz Szprotawy w dniu 5.02.2021 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją