Program Ochrony Środowiska

  • 09-11-2016

Program ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa

Zakończenie konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa

W dniach od 17.07.2014 r. do 7.08.2014 r. trwały konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa.
Do projektu dokumentu w ww. terminie nie wniesiono żadnych uwag.
 
 

Konsultacje Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa

Konsultacje „Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa” w terminie 21 dni, tj. w dniach od 17.07.2014 r do 7.08.2014 r.

Burmistrz Szprotawy, stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska.

Z projektem Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 45 w Szprotawie, pok. nr 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wszelkie uwagi prosimy kierować w w/w terminie:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67 – 300 Szprotawa;
  • ustnie do protokołu w w/w terminie w pok. nr 16 tut. Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail lub e-mail
  • telefonicznie na nr 68 376 07 94 – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki