Aktualności

  • 09-11-2016

Aktualności

Finał największej inwestycji gminnej
„Szprotawa przyjazna środowisku” takie hasło towarzyszyło w dniu wczorajszym podczas spotkania związanego z zakończeniem największego w historii gminy projektu unijnego pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 oficjalnym przywitaniem zaproszonych gości przez Józefa Rubachę Burmistrza Szprotawy. Zaszczycili nas swoją obecnością: Jan Rydzanicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Jolanta Fedak - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze wraz ze swoim zastępcą Michałem Stosikiem. Nie zabrakło również Henryka Janowicza – Starosty Żagańskiego, jego zastępcy Marka Kopty i członka zarządu Łukasza Kowczyka. Przybył również Jacek Stępień – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i wykonawców: Władysław Niewiadomski – Prezes P.P.H.U. „Niewiadomski” z Międzyrzecza wraz z pracownikami, Maciej Gramowski – Prezes ATA- TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia i Olga Nocoń – Prezes firmy ABT Sp. z o.o. z Częstochowy. W spotkaniu uczestniczyli również: Władysław Sobczak – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Szprotawy  wraz z radnymi, kierownicy Urzędu Miejskiego i pracownicy Jednostki Realizującej Projekt z ramienia Beneficjenta i Podmiotu Upoważnionego – SZWiK Sp. z o.o.
Dariusz Gusta – Kierownik JRP, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa SZWiK Sp. z o.o. przedstawił po krótce przebieg  trwającej ponad 5 lat inwestycji, co planowano, a co udało się osiągnąć. Przypomnijmy, pierwotnie zakres rzeczowy obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 54 km na terenie 4 osiedli: Chrobrego, Starówki, Os. Słonecznego i Iława-Sowiny. W wyniku realizacji projektu powstało ponad 74 km sieci  ponieważ rozszerzono zakres rzeczowy o Osiedle Piastowskie i Mały Puszczyków. Planowano wydać 106 mln zł, a wydano 102 mln. Rozbudowano Stację Uzdatniania Wody i wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Wiechlicach. Powstało 28 przepompowni ścieków i 14 lokalnych punktów tłocznych. Wprowadzono innowacyjne rozwiązania w postaci monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków. W wyniku realizacji projektu wzrósł współczynnik wyposażenia aglomeracji Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej z 24% do 99%.
Podkreślono również jak ważny był udział środków Unii Europejskiej w wysokości prawie 50 mln, które przyznano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Podczas spotkania głos zabrali: Jolanta Fedak, która zaznaczyła, że była to inwestycja bardzo trudna z wieloma problemami, która niejednokrotnie Instytucji Wdrażającej „spędzała sen z powiek”. Jednocześnie podkreśliła, że to jest to efekt działania dobrego „lidera – gospodarza”, jak również pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację inwestycji - JRP. Jan Rydzanicz pokreślił, że wydane decyzje środowiskowe są efektem dobrej pracy urzędników.
Za zaproszenie na uroczystość podziękował również Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, który zaznaczył, że projekt znacząco wpłynie na ochronę wód w Bobrze i podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców. W liście przesłanym w dniu wczorajszym do Burmistrza złożył gratulacje pracownikom JRP oraz wydziału finansowego Urzędu Miejskiego, którzy dołożyli wszelkich starań, aby we właściwy sposób przeprowadzić wszelkie potrzebne procedury i doprowadzić zadanie do końca.
Po konferencji wystąpili przedstawiciele redakcji „Monitora Rynkowego” dystrybuowanego z „Dziennikiem  Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitą”, którzy uroczyście wręczyli burmistrzowi EkoSymbol 2016 za dobrą jakość zarządzania i działania, a także dbałość o ekologię. Symbol jest wyrazem docenienia gminy za dotychczasowe osiągnięcia. Objęty jest honorowym patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zakończenie Burmistrz Józef Rubacha podziękował wszystkim za dobrą współpracę, zaangażowanie, przy realizacji tak dużej inwestycji kanalizacyjnej. Szczególnie podziękował wszystkim mieszkańcom Szprotawy za okazałą cierpliwość i zrozumienie podczas prowadzenia prac budowlanych.
 
Cel został osiągnięty
Gospodarka wodno-ściekowa w gminie została uregulowana. Mieszkańcy piją odpowiedniej jakości wodę, a ścieki są oczyszczane we właściwy sposób. To świadczy o tym, że cel został osiągnięty.
Pozostaje gminie jeszcze do osiągnięcia jeden niezmiernie ważny cel, a mianowicie podłączenie 10 670 osób do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jego osiągnięcie jest obowiązkowe, aby nie stracić części otrzymanego dofinansowania. Wówczas będzie można powiedzieć, że projekt został zakończony z sukcesem. Obecnie podłączonych jest już ok. 8500 mieszkańców. Czas na jego osiągnięcie upływa z końcem sierpnia br. Teraz wszystko w rękach mieszkańców.
 
 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją