POIŚ

  • 09-11-2016

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko został zatwierdzony w dniu 07.05.2007r. przez Komisję Europejską. Jest jednym z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nim celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach polityki spójności Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko realizuje działania w zakresie zwiększenia atrakcyjności Polski jako Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i ochronę potencjału środowiska.

W ramach programu realizowane są duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.pois.gov.pl
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją