Informacje o projekcie

 • 28-12-2016

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
„Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”.
 
Cel główny projektu:
Ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym „Śródmieście” w Szprotawie oraz wzmocnienie jego wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. 
 
Cele szczegółowe:
 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru „Śródmieście” poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznych oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych w wyniku stworzenia Centrum Aktywności Społecznej.
 2. Zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru „Śródmieście”, poprzez stworzenie możliwości wdrożenia narzędzi ekonomii społecznej i wsparcia aktywności gospodarczej i wzrostu zatrudnienia.
 3. Rozwój infrastruktury technicznej w obszarze „Śródmieścia”, służącej wsparciu potrzeb mieszkańców poprzez modernizację nieużytkowanego zabytkowego obiektu Klasztoru Magdalenek i zaniedbanego terenu do niego przylegającego.
Krótki opis projektu:
Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku klasztoru Magdalenek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zmianą sposobu jego użytkowania. W ramach robót budowlanych nastąpi przebudowa pomieszczeń, dobudowa budynku parterowego wraz z windą zewnętrzną w jego południowo-wschodniej części oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego dojścia do budynku, chodnika, schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodu stylizowanego na barokowy z utwardzonymi alejkami i fontanną w centralnym jego punkcie pełniącego funkcję letniego ogródka i miejsca do odpoczynku. Przebudowie ulegnie oświetlenie zewnętrzne. Powstanie też parking dla samochodów osobowych.
Realizacja zadania zaplanowana została z udziałem partnera – Powiatu Żagańskiego, którego rola będzie polegała na doradztwie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia zamówienia publicznego inwestycji. Jednocześnie Partner będzie prowadził działania informacyjno-promocyjne w postaci umieszczania informacji na temat projektu i przebiegu jego realizacji na swojej stronie internetowej. Współpraca będzie dotyczyła również monitorowania prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 1. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim
 2. Studium wykonalności
 3. Roboty budowlano-montażowe
 4. Nadzór inwestorski – inspektor nadzoru
 5. Nadzór archeologiczny
 6. Promocję projektu 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Całkowita wartość projektu: 6.783.931,25 zł brutto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 4.119.447,76 zł
Dofinansowanie: 3.501.530,50 zł
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa):  3.282.400,75 zł
Wkład własny partnera (Powiatu Żagańskiego): 0,00 zł brutto
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: marzec 2016 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: marzec 2017 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: kwiecień 2019 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: maj 2019 r.
 
Planowane efekty:
Centrum Aktywności Społecznej będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej w celu zmniejszenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Przebudowane pomieszczenia będą wykorzystywane z przeznaczeniem na:
 • działalność usługową (typu kawiarnia);
 • punkt informacji turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości;
 • Centrum Seniora,
 • Izbę Historii i Galerię Zbiorów Regionalnych,
 • Referat Oświaty i Spraw Społecznych oraz Referat Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki Urzędu Miejskiego w Szprotawie,
 • Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.
Realizacja projektu umożliwi nadanie obiektowi zdegradowanemu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych. Stworzy dogodne warunki lokalowe do prowadzenia działań o charakterze społeczno-edukacyjnym. Mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji  i aktywizacji społecznej. Powstanie nowe miejsce pracy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawi estetykę obszaru i infrastruktury technicznej. Ostatecznie w wyniku realizacji projektu obszar rewitalizacji zostanie ożywiony społecznie i kulturowo.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 
Wskaźniki produktu:
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
 • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.,
 • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana  na obszarach miejskich – 1474,45 m2,
 • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,20 ha.
Wskaźniki rezultatu:
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1 osoba,
 • liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym – 6 szt.
 
 
Zaktualizowano, 2019-12-12

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją