OSP w Długiem

 • 03-02-2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem

Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem powstała w 1947 roku. Pionierami w budowaniu podwalin tego stowarzyszenia byli druhowie, którzy wraz z całą grupą osadników przybyli tu w 1945 roku, z kresów wschodnich, z okolic Tarnopola, a konkretnie z Nowosiółki Jazłowieckiej, obecnie leżącej na terytorium Ukrainy w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego.
Po osiedleniu na tych ziemiach stanowili oni w tej miejscowości większość mieszkańców. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem swoją działalność zaczynała, jak większość w owym czasie, z bardzo skromnym sprzętem a była to pompa ręczna na wozie konnym pozostawiona przez Niemców. Odnaleziona w gospodarstwie zajętym przez pana Pożniaka, którą po niewielkim remoncie strażacy używali podczas akcji gaśniczych do około 1956 roku.
Pierwszym Prezesem był pan Jan Łyczakowski, a komendantem pan Karol Rzymańczuk. Współzałożycielami straży byli również: Władysław Leńczuk, Józef Mandrak, Władysław Franc, Kazimierz Reus, Tadeusz Reus, Karol Hałabura, Edward Barylak, Bronisław Polowczuk, Stanisław Hałabura, Piotr Dmitruk, Stefan Czarny, Józef Pilata, Stanisław Szmidt i Marcin Pilchaty. 
 
Od samego początku jednostka pełni służbę na rzecz potrzebujących, uczestniczy w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. W 1956 roku OSP Długie otrzymała dar od Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych, którym to była pierwsza pompa z silnikiem spalinowym wraz z osprzętem na wózku zaczepianym do ciągnika.
Od tego też czasu następuje systematyczne szkolenie strażaków w posługiwaniu się sprzętu będącego na wyposażeniu straży. W 1967 roku jednostka otrzymuje swój pierwszy samochód pożarniczy. Dzięki wysiłkom i staraniom wszystkich druhów z roku na rok OSP Długie rozwija się coraz bardziej. Zwiększa się przez to operatywność jednostki. Strażacy wychodzą coraz szerzej do społeczeństwa, zwiększając zakres i częstotliwość podejmowanych działań ratowniczych.  
 
W ostatnich latach straż pożarna, a tym samym OSP zmieniały swoje oblicze. Przechodząc od ochrony przeciwpożarowej do pełnej działalności ratowniczej.
Strażacy biorą udział w akcjach już nie tylko na terenie swojej wsi ale również wyjeżdżają poza jej teren. Nie brakuje strażaków ochotników, którzy nie szczędzą swojego czasu i wysiłku czynnie włączając się w nurt życia społecznego na wsi. Strażacy w Długiem byli i są zawsze obecni nie tylko przy pożarach, powodziach czy też innych zmaganiach z żywiołem, ale w miarę swoich możliwości i umiejętności włączają się w życie społeczne i kulturalne wsi jednocząc wokół siebie wszystkich mieszkańców. Do połowy lat 80 byli organizatorami większości zabaw wiejskich i to nie tylko tych z okazji Dnia Strażaka. Przez 70 lat swojego istnienia zawsze chętnie uczestniczyli w pracach społecznych niejednokrotnie będąc ich inicjatorami. Strażacy dzięki swojej postawie stają się na wsi wzorem godnym do naśladowania i dzięki temu do dziś nie brakuje osób chcących wstąpić w jej szeregi. Obecnie OSP Długie liczy 50 członków w tym 12 honorowych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem jest jedną z prężnie działających organizacji społecznych na terenie Gminy Szprotawa. Od 1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co przyczyniło się do poprawy jej działalności oraz bezpieczeństwa wsi jak i całej Gminy. Oprócz działań typowo pożarniczych obecni też są na każdych zawodach sportowo pożarniczych, gdzie nie bywają tylko tłem zawodów, ale często odnoszą zwycięstwa reprezentując Gminę na wyższych szczeblach zawodów. Druhom z Długiego udało się nawiązać współpracę z jednostką straży z zaprzyjaźnionego miasta Spremberg z Niemiec. Strażacy tej jednostki stale, przez 70 lat jej funkcjonowania, prezentują postawę godną do naśladowania i mogą stanowić wzór dla innych. Przez te wszystkie lata nigdy nie ograniczali się tylko do pomocy w walce z istniejącymi zagrożeniami, ale zawsze widzieli potrzeby lokalnej społeczności. Wspólnie jednocząc siły pracowali społecznie przy pracach związanych z remontem i powiększaniem remizy oraz wkładali wiele wysiłku w pozyskiwanie sprzętu dla jednostki. Zawsze chętnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych na szczeblu gminnym, biorą udział w ćwiczeniach bojowych, doszkalają strażaków, aby podnieść bezpieczeństwo swoich mieszkańców, jak i również swoje własne. Dzięki osobistemu zaangażowaniu każdego z członków jednostki zawsze znajdują się osoby młode, które chcą nieść pomoc innym oraz zdobywać nowe doświadczenia i przekazywać je kolejnym druhom. Dzięki temu zaangażowaniu zawsze niosą pomoc dla mieszkańców oraz czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Za szczególną działalność podejmowaną, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia i zdrowia, na rzecz bezpieczeństwa gminy oraz działalność społeczną, jednostka OSP Długie zasłużyła na uhonorowanie Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawa.
 
 

Remiza OSP Długie dawniej i dziś

Na początku remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem był mały budynek stojący na rozdrożu obok sali wiejskiej, w którym mieściła się tylko stara pompa na konnym wozie.Po kilku latach od otrzymania pierwszego samochodu OSP otrzymała bardziej funkcjonalny budynek gospodarczy stojący za salą wiejską, który do dnia dzisiejszego pełni funkcję remizy strażackiej. W miarę upływu czasu i zmiany na coraz to nowocześniejsze samochody ratowniczo-gaśnicze, ochotnicy w Długiem zmuszeni byli modernizować swoją remizę przy udziale środków własnych, i wsparciu finansowym Gminy Szprotawa. Obecnie remiza składa się z trzech boksów garażowych, niewielkiej sali szkoleniowej, w której znajduje się centrum internetowe, oraz pomieszczeń gospodarczych.
Remiza OSP Długie – obecnie

Zarząd OSP Długie

Prezesi OSP Długie od 1947 roku
 • Łyczakowski Jan
 • Hałabura Karol
 • Rzymańczuk Michał
 • Sytnik Henryk
 • Romaniszyn Robert
 • Lucjan Cybulski
Obecny Zarząd OSP Długie
 • Prezes – Lucjan Cybulski (wiceprzewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej ZOSP RP)
 • Wiceprezes – Naczelnik – Dominik Motyl
 • Sekretarz – Robert Romaniszyn (członek zarządu powiatowegp ZOSP RP)
 • Skarbnik – Krzysztof Kosior
 • Kronikarz – Natalia Kosior
 • Gospodarz – Tomasz Marczenia

KSRG i JOT w OSP Długie

W dniu 28 sierpnia 1997 roku OSP Długie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 roku, w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.Nr 140, poz. 800) zostało włączone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Zarząd OSP Długie uchwałą nr 4/2003 z dnia 29.05.2003 roku powołał Jednostkę Operacyjno Techniczną, która obecnie liczy 20 członków, którzy posiadają wyszkolenie w zakresie :
 • Strażacy ratownicy OSP – wszyscy - 20 osób 
 • Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 4 osoby
 • Z zakresu ratownictwa technicznego – 12 osób
 • Z zakresu kierowania ruchem drogowym – 12 osób
 • Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 7 osób
 • Z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach – 8 osób
 • Z zakresu zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 8 osób
 • Sternicy motorowodni – 2 osoby
 • Dowódcy OSP – 8 osób
 • Naczelnicy OSP – 4 osoby
Głównym celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.
Do podstawowych zadań JOT należy:
 • udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych,zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
 • rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzającychzdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
 • utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
 • prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
 • współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
 • pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.
Jako jedyna jednostka w gminie Szprotawa OSP Długie włączona jest do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO), który to ma prawo wzywać jednostkę do działań ratowniczych na terenie całego kraju. Od blisko 70 lat OSP Długie bierze czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, zwalczając pożary, powodzie, klęski żywiołowe i katastrofy. Corocznie zwiększamy zakres i częstotliwość podejmowanych działań, nie tylko na terenie gminy czy powiatu, lecz w razie potrzeby poza granicami województwa. Druhowie systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i doświadczenie, uczestnicząc w nowych szkoleniach, oraz ćwiczeniach doskonalących współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.  Posiadamy samochód ratowniczo – gaśniczy GBM 2,5/16 STAR 244, oraz SLop Daewoo Nubira.
 

Ważniejsze akcje ratownicze OSP Długie

Średnio Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem do działań ratowniczych wyjeżdża 35 razy w ciągu roku. Do najważniejszych działań można zaliczyć:
 • Zasieki – pożar lasów
 • Legnica – działania powodziowe
 • Szprotawa – pożar zakładu „Zefam”
 • Borowina – pożar zajazdu.
 • Witków – pożar kościoła
 • Szprotawka – pożar lasów
 • Długie – pożar budynków gospodarczych PGR
 • Długie – pożary w gospodarstwach indywidualnych
 • Szprotawa , Przyborów – powódź 1997 r.
 • Piotrowice - pożar pomnika przyrody dąb „Chrobry”
 • Witków - pożar budynku wielorodzinnego
 • Szprotawa – pożar budynku jednorodzinnego
 • oraz w ostatnich latach liczne wypadki na drodze wojewódzkiej nr 297 (Szprotawa – Kożuchów)

Aktywność OSP Długie

Jednostka systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności w różnego typu szkoleniach i ćwiczeniach, zarówno z WOO, jak i w ćwiczeniach na obiektach co roku organizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. 
Druhowie z OSP Długie włączają się również czynnie w różnego rodzaju akcjeprewencyjne.
Strażacy chętnie uczestniczą w uroczystościach kościelnych i gminnych. 

Obozy MDP

Druhowie z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Długiem prawie co rok uczestniczą w letnich obozach szkoleniowo – wypoczynkowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Obozy organizowane przez Zarząd OSP w Długiem zazwyczaj są w większości dofinansowywane z budżetu gminy Szprotawa.

Zawody sportowo – pożarnicze

Oprócz działań ratowniczych obecni jesteśmy na każdych zawodach sportowo-pożarniczych. Obecnie uczestniczą w nich przeważnie cztery drużyny: męska, kobieca, oraz dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Możemy się pochwalić, że nie bywamy tłem takich zawodów. Do największych osiągnięć należy zaliczyć, niemalże zawsze udział w zawodach szczebla powiatowego, trzy razy udział w zawodach szczebla wojewódzkiego oraz raz na zawodach krajowych.
 

Współpraca międzynarodowa Długie - Spremberg

Ochotnicza Straż Pożarna Długie prowadzi współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sprembergu (Niemcy) od 2002 roku . Współpraca ta polega na wspólnych spotkaniach szkoleniowych, sportowych jak i kulturalnych. Wzajemne spotkania różnego rodzaju odbywają się kilka razy do roku i zawsze przynoszą wielką radość uczestniczącym w spotkaniach, ponieważ jest miła atmosfera, wzajemne zrozumienie - mimo bariery językowej, i wspólna chęć propagowania i rozwijania tematów pożarniczych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją