Komunikaty

  • 22-03-2019

Zaproszenie do udziału w projekcie pt: „Aktywna integracja - Alternatywą na lepsze jutro”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie pt: „Aktywna integracja - Alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i/lub bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie. Działania projektowe skupione będą na terenie gminy Szprotawa. Realizacja przedsięwzięć projektowych umożliwi poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy w sferze zawodowej, rodzinnej i społecznej, poprzez m.in. integrację i wzmocnienie więzi społecznych. W ramach tych działań przewiduje się: kursy zawodowe, szkolenia, wyjazdy integracyjne, wsparcie finansowe, staże, rehabilitacja osób niepełnosprawnych itp.
          
Celem głównym projektu odpowiadającym zdiagnozowanym problemom jest: reintegracja społeczno – zawodowa 100 uczestników, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020.
           
Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ogółem do projektu zaplanowano rekrutację 100 osób w wieku 18-65 lat, w tym w roku 2019 – 50 osób oraz w roku 2020 również 50 osób. Ilość miejsc ograniczona. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 
Za realizację projektu odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Żagańska 6, 67 – 300 Szprotawa, tel. 68 376 32 30.
 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 28.03.2019r. o godzinie 12:00 w KIS, ul. Krasińskiego 23, 67-300 Szprotawa.
        
Osoby do kontaktu:
Pani Sylwia Radzimska – tel: 699 902 734
Pani Jolanta Lączak – tel: 699 902 721

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją