Komunikaty

  • 26-11-2019

Komunikat

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2020 roku.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Termin składania dokumentów: 2 grudnia 2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją