Komunikaty

  • 24-02-2021

Otwarty konkurs ofert

23 lutego 2021 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
  • organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą w rodzinie, w formie wyjazdowej, tj. kolonii lub obozu, z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
  • prowadzenia placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą w rodzinie, z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
 
Zarządzenie do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją