Informacje o projekcie Zdalna Szkoła

  • 22-04-2020

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu grantowego:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
 
Cel główny projektu:
Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom i nauczycielom szkół podstawowych w Gminie Szprotawa.
 
Krótki opis projektu:
Projekt będzie polegał na zakupie  22 szt. laptopów wraz z oprogramowaniami, myszkami i zestawami słuchawkowymi. Jednocześnie każdy sprzęt zostanie ubezpieczony.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 358/2020 zawartej 17.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szprotawa, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 
Całkowita wartość projektu: 79.987,60 zł brutto
Dofinansowanie: 79.987,60 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 0,00 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 
Wskaźniki produktu:
  • liczba zakupionych laptopów – 22 szt.
  • liczba zakupionych pakietów Microsoft Office Standard – 22 szt.
  • liczba ubezpieczonych laptopów – 22 szt.
  • liczba zakupionych myszek – 22 szt.
  • liczba zakupionych zestawów słuchawkowych – 22 szt.
Wskaźniki rezultatu:
  • liczba wspartych szkół – 6 szt.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją