Aktualności

  • 15-10-2021

Umowa o dofinansowanie aneksowana

30 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”. Zmiany dotyczą oszczędności poprzetargowych.
 
Aneks dotyczy urealnienia całkowitych kosztów inwestycji w stosunku do wartości poprzetargowych obejmujących prace projektowo-budowlane oraz wykonanie tablic informacyjnych. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego całkowita kwota projektu  uległa zmniejszeniu o 2.946.343,00 zł brutto. Aktualnie wynosi  9.408.931,00 zł.  Tym samym kwota dotacji uległa zmniejszeniu o kwotę 1.474.648,00 zł i wynosi 4.693.764 zł. Wkład własny gminy to 4.715.167 zł.
 
Przypomnijmy!
Wykonaniem przedsięwzięcia zajmie się Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, które spośród 8 firm przedstawiło najkorzystniejszą ofertę cenową.
 
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, kompleksowej i spójnej sieci komunikacyjno-transportowej, wpływającej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępu do gminnych terenów inwestycyjnych. Po zakończeniu inwestycji podwyższą się parametry techniczne drogi, co poprawi płynność poruszania się pojazdów i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją