Aktualności

  • 01-07-2022

Aneks dla Akacjowej został podpisany

Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej ujęta została w podpisanym 30 maja br. aneksie nr 3 do Umowy IŚ.272.1.2020 z dnia 28 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Burmistrzem Szprotawy a Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
 
Do 31 sierpnia br. wydłużony został termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu obejmującego rozbudowę drogi gminnej nr 005947F – ulicy Akacjowej w Wiechlicach. Tym samym przesunął się termin wykonania robót budowlanych do 30 maja 2023 r.
 
Powodem zmian są okoliczności niezależne od wykonawcy, a istotnie wpływające na czas opracowania dokumentacji. Między innymi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nakazała wprowadzenie zmian do projektu budowy skrzyżowania ulicy Akacjowej z DK12 w zakresie przeprojektowania geometrii drogi. Z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazało konieczność  uzupełnienia złożonego operatu wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, wykonania dwóch rowów ziemnych i wlotu kanalizacji deszczowej celem wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją