Aktualności

  • 01-07-2022

Zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym zadania

25 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do Umowy IŚ.272.18.2020 z dnia 31.08.2020 r. Zmiany dotyczą zakresu rzeczowego zadania i wynagrodzenia wykonawcy przy realizacji projektu rozbudowy ulicy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej.
 
 
Dobiega końca zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, za które odpowiada spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, będących konsekwencją nakazów wydanych w drodze decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podpisany został aneks do umowy zmieniający zakres i wartość umowy.
 
Rozszerzony zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie badań archeologicznych, zmianę konstrukcji jezdni w celu ograniczenia ingerencji w materię zabytkową, czy dostosowanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego do zabytkowego charakteru obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Wykonane prace dodatkowe były niezbędne dla prawidłowej realizacji podstawowego zakresu robót, które podniosły również walory estetyczne całości inwestycji.
 
Finalna kwota brutto przedsięwzięcia wynosi 3.584.665,26 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją