Program Rewitalizacji

  • 04-12-2020

Mamy zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia OOŚ

W listopadzie br. organy opiniujące projekt Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 jest dokumentem strategicznym, który określa planowane kierunki działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej służące wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Na podstawie rekomendacji zawartych w dokumencie pn. „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 za okres 2016-2019”; 24 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Szprotawie zadecydowała o konieczności sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. GPR rozszerzony został o dodatkowe zadanie, tj. przebudowę wieży ciśnień oraz Parku Goepperta na BLUE SKY PARK - Kompleks Wspinaczkowo- Rekreacyjny i Obserwatorium Astronomiczne w Szprotawie, które w sposób kompleksowy rozwiąże problem patologii, wykluczenia społecznego i ubóstwa, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi.
 
Burmistrz Szprotawy na początku listopada br. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskami o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany projektu dokumentu. Po zapoznaniu się z projektem oraz argumentami Burmistrza, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na fakt, że realizacja zaproponowanego, dodatkowego zadania nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 
Zgodę na odstąpienie Szprotawa otrzymała również od Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Uznano, że projekt Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 nie wyznacza ram późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu przepisów szczegółowych nie powinna spowodować zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, a ich zakres i skala wyklucza możliwość oddziaływania transgranicznego.
 
Treść obwieszczenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją