Aktualności

  • 18-11-2021

Bezpieczna Szprotawa. Alarmowanie i ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach

12 listopada br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na dostawę i instalację Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności w ramach realizacji partnerskiego projektu  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
4 wozy ratowniczo- gaśnicze, 2 pilarki ratownicze, sprzęt i wyposażenie przeciwpowodziowe oraz dron z kamerą termowizyjną już wkrótce trafią do szprotawskich ochotniczych jednostek straży pożarnej w ramach piętnastomilionowego projektu, w którym Szprotawa jest partnerem.
 
Dodatkowo gmina objęta zostanie Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności, którego wykonawcą będzie wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o. z Legnicy.
 
- W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z montażem urządzeń systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. Chodzi tu przede wszystkim o zagrożenia terrorystyczne, katastrofy  naturalne czy techniczne. wyjaśnia burmistrz Mirosław Gąsik. - Nowy system umożliwi również monitorowanie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, co zwiększy możliwość szybszego reagowania i podejmowania działań zapobiegawczych bądź ewakuacyjnych.
 
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy liderem projektu - Gminą Bytom Odrzański a Województwem Lubuskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 15.418.062,00 zł brutto, w tym Gminy Szprotawa - 3.248.465,54 zł brutto. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - 15.418.062,00 zł, w tym Gmina Szprotawa - 3.248.465,54 zł. Dofinansowanie - 13.105.352,64  zł, w tym Gmina Szprotawa - 2.761.195,71 zł.
 
Wkład własny beneficjenta - 2.229.481,20  zł, w tym Gminy Szprotawa - 487.269,83 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją