Aktualności

  • 30-12-2021

Umowy na wyposażenie OSP podpisane

W grudniu br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowy na zakup drona z kamerą termowizyjną oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dysponować będą profesjonalnymi urządzeniami do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
8 grudnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę ze spółką NaviGate z Krakowa na dostawę drona z kamerą termowizyjną o wartości blisko 27 tys. zł.
 
Druga umowa, opiewająca na kwotę 84.747 zł, na dostawę sprzętu ratowniczo- gaśniczego zawarta została 21 grudnia br. z P.P.H.U. Supron 1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z Olkusza. W ramach umowy zakupione zostaną: 2 pompy wodne zanurzalne do osuszania, 2 agregaty prądotwórcze, 2 pilarki ratownicze oraz 5 motopomp do wody szlamowanej.
 
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy liderem projektu - Gminą Bytom Odrzański a Województwem Lubuskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 15.418.062,00 zł brutto, w tym Gminy Szprotawa - 3.248.465,54 zł brutto. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - 15.418.062,00 zł, w tym Gmina Szprotawa - 3.248.465,54 zł. Dofinansowanie - 13.105.352,64  zł, w tym Gmina Szprotawa - 2.761.195,71 zł.
 
Wkład własny beneficjenta - 2.229.481,20  zł, w tym Gminy Szprotawa - 487.269,83 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją