Aktualności

  • 15-09-2021

Porozumienie o współpracy dla nowoczesnego szkolnictwa

30 sierpnia 2021 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorami szkół podstawowych Nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Partnerem przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.
Podpisany dokument reguluje zasady współpracy pomiędzy organem prowadzącym a placówkami, w których realizowane jest przedsięwzięcie przy udziale jednostki obsługującej szkoły, tj. CUW. 
 
Przypomnijmy, do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie  potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków.
 
Najważniejszym działaniem będzie montaż w SP1 windy obsługującej czterokondygnacyjnej budynek, dzięki czemu szkoła ta będzie pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe działania związane są z likwidacją barier architektonicznych, w tym budowa parkingów, wymiana nawierzchni placów, poszerzenie wejść do gabinetów specjalistycznych i likwidacja progów, dostosowanie stołówki szkolnej, czy modernizacja sanitariatów.
 
Projekt w dużej mierze opiera się również na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Uczniowie objęci zostaną fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii i hipoterapii,  dostępne będą również zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz o charakterze naukowym. Oferta szkół obejmować będzie również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na okres od czerwca bieżącego roku do kwietnia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją