Aktualności

  • 14-12-2021

Szprotawa przyjazna niepełnosprawnym. Realizacja projektu dostępności szprotawskich szkół

Trwa realizacja projektu podniesienia jakości edukacji i włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. Cele te realizowane są poprzez likwidację barier architektonicznych, wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt i rozwiązania techniczne, a także podniesienie kompetencji nauczycieli oraz specjalistów szkolnych.
1,3 miliona zł, pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeznaczonych zostało na przeprowadzenie twardych działań inwestycyjnych w obszarze architektonicznym, w tym na adaptację pomieszczeń biblioteki, stołówki, świetlicy, szatni, sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych,  a także  dostosowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
 
Ze środków projektu prowadzone są również działania miękkie, takie jak zakup pomocy dydaktycznych, czy wyposażenia sal lekcyjnych. Finansowane są również programy obejmujące  doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz organizację dla uczniów zajęć dogoterapii, hipoterapii, zajęć z fizjoterapeutą, warsztatów z technik uczenia się, zajęć o charakterze naukowym i dydaktyczno– wyrównawczym. Oferta szkół obejmuje również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów.
 
Do chwili obecnej w szprotawskiej Jedynce zakończono część robót budowlanych, obejmujących wymianę nawierzchni placu przed wejściem głównym do budynku szkoły oraz adaptację sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przyszkolnego placu wyłożona została gładką kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osobom o obniżonej sprawności ruchowej i z dysfunkcjami wzroku. Taki rodzaj powierzchni to również poprawa bezpieczeństwa poruszania się pozostałych dzieci, rodziców oraz pracowników  oświaty. Z kolei roboty budowlane w zakresie adaptacji istniejącego sanitariatu obejmowały montaż nowych kafelek ściennych i podłogowych antypoślizgowych, specjalistycznej armatury łazienkowej oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych.
 
W Szkole Podstawowej w Długiem wyremontowane zostało wejście główne do budynku wraz z likwidacją progów. Ponadto, przy schodach wejściowych wykonana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku zamontowany został podnośnik krzesełkowy. Sale lekcyjne wyposażone zostały w rolety wewnętrzne. Wymienione zostały drzwi wejściowe i oświetlenie w sali gimnastycznej. Zamontowano tam również rolety. Istniejący sanitariat zaadoptowany został na potrzeby osób niepełnosprawnych, poprzez montaż specjalistycznej armatury sanitarnej.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją