Aktualności

  • 21-02-2022

Psycholog i pedagog w dostępnej szkole

W szkołach podstawowych nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem trwa realizacja projektu opiewającego na kwotę 1,6 mln zł, dofinansowanego z POWER 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Standard 1.4.9 realizowany jest przez pedagogów i psychologów szkolnych.
 
W Szkole Podstawowej w Długiem zajęcia z psychologiem i pedagogiem mają na celu udzielanie pomocy uczniom z problemami dydaktyczno- wychowawczymi. Specjaliści dokonują diagnozy potencjalnych możliwości ucznia, określają jego mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. Analizują i diagnozują również wszelkie trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczestnictwo w życiu szkoły, a także przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 
Zajęcia prowadzone są indywidulanie, jak również w formie grupowej, w zależności od problemu z jakim zgłaszają się uczniowie. W czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, tj. sprzęt IT, podręczniki, puzzle, gry, plansze edukacyjne.
 
W szprotawskiej Jedynce wsparciem psychologa obejmowani są uczniowie, u których zaobserwowano problemy czy trudności w funkcjonowaniu, w szczególności w wymiarze edukacyjnym, poznawczym, społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym, fizycznym, a których nie udało się przezwyciężyć w toku bieżącej pracy na lekcjach.
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych odbywa się we współpracy pedagoga z  wychowawcami, nauczycielami i specjalistami w szkole z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, która wydaje w tym zakresie opinie lub orzeczenia. Poprzez badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określane są ich mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych.
 
Działań w standardzie 1.4.9 prowadzone są w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. To również inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; pomoc rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją