Aktualności

  • 25-02-2022

Ucz się języków!

Dlaczego warto uczyć się języka obcego? Nauka nowego języka poszerza horyzonty i pomaga zbudować pewność siebie. Nauka języka to dobry trening dla mózgu. Mówiąc w kliku językach, możesz mieszkać i pracować w różnych krajach.
 
 
 
W Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie, która realizuje projekt „Dostępna Szkoła”, prowadzone są zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego. Celem dodatkowych lekcji jest uatrakcyjnienie procesu nauczania, tj. wspomaganie rozwoju kompetencji językowych uczniów: słuchania, mówienia, czytania i pisania, rozwijanie ciekawości wobec innych krajów i ich kultur, wdrażanie do pogłębienia wiedzy, do samodzielnego czytelnictwa, umacnianie wiary we własne możliwości językowe, zwiększenie motywacji do nauki, jak również pokonanie różnic i barier kulturowych.
 
Podczas zajęć wykorzystywane są  różne pomoce dydaktyczne, tablica interaktywna,  technologie komputerowe. Uczniowie doskonalą zdolności komunikacyjne. Dzięki różnorodnym formom i metodom pracy, w tym metodom aktywizującym, uczniowie rozwijają wyobraźnię, ćwiczą pamięć i zdolność do koncentracji uwagi. Uczniowie poszerzają zagadnienia gramatyczno-leksykalne, ortograficzne oraz utrwalają  zdobytą wiedzę. Efektem pracy jest awans do finału wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją