Aktualności

  • 30-06-2022

Koniec roku szkolnego - podsumowanie działań projektowych

Koniec roku szkolnego 2021/2022 to również czas podsumowania działań realizowanych w szprotawskiej Jedynce oraz Szkole Podstawowej w Długiem w ramach projektu Dostępnej Szkoły. Przyjrzyjmy się co zostało zrobione.
 
W szkołach wykonano już większość twardych działań w obszarze architektonicznym. Bariery zlikwidowane zostały poprzez adaptację pomieszczeń biblioteki, stołówki, świetlicy, szatni, sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, a także dostosowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym budowę parkingów i wymianę nawierzchni placów. Najważniejszym działaniem będzie montaż w SP1 windy obsługującej czterokondygnacyjny budynek, dzięki czemu szkoła ta będzie pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami! Zadanie planowane jest do realizacji w październiku br.
 
Ale to nie wszystko. Unijny projekt w dużej mierze opiera się na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych. W ciągu roku szkolnego realizowane były zadania polegające na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
W obszarze społecznym, uczniowie objęci zostali fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii czy hipoterapii.
 
Odbywały się również zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego przeznaczone dla uczniów pracujących w wolniejszym tempie oraz mających trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.
 
W szprotawskiej Jedynce prowadzone były zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego, dzięki którym uczniowie rozwinęli zdolności komunikacyjne. Dzieci miały okazję poszerzać zagadnienia gramatyczno-leksykalne, ortograficzne oraz utrwalić zdobytą wiedzę. Efektem pracy był awans do finału wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego.
 
Kolejne warsztaty, którymi objęci byli uczniowie z obu szkół, miały charakter terapeutyczny, eliminujący agresję oraz budujący właściwe relacje z rówieśnikami. Trening Umiejętności Społecznych TUS z elementami Treningu Zastępowania Agresji ART pozwolił na rozwijanie kompetencji społecznych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych, a także nauczenie się sposobów rozładowania napięć emocjonalnych.
 
W obszarze organizacyjnym, w obu szkołach, wsparciem psychologa objęci zostali uczniowie, u których zaobserwowano problemy czy trudności w funkcjonowaniu w wymiarze edukacyjnym, poznawczym, społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym, fizycznym, a których nie udało się przezwyciężyć ich w toku bieżącej pracy na lekcjach. Poprzez badania i działania diagnostyczne, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów określane były ich mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych.
 
Miękkie działania kontunuowanie będą od początku nowego roku szkolnego 2022/2023 i potrwają do kwietnia 2023 r.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją