Aktualności

  • 28-10-2022

CO NOWEGO W „DOSTĘPNYCH SZKOŁACH”?

Projekt zaplanowany do realizacji do połowy lipca 2023 roku, obejmuje działania twarde infrastrukturalne oraz miękkie w postaci warsztatów, szkoleń czy zajęć dla uczniów w postaci dogoterapii, hipoterapii, zajęć z fizjoterapeutą, warsztatów z technik uczenia się,czy  zajęć o charakterze naukowym i dydaktyczno- wyrównawczym. Sprawdźmy co czeka społeczność szkolną Długiego oraz Jedynki w Szprotawie w roku szkolnym 2022/ 2023.
 
 
 
Rok szkolny 2022/2023 to przede wszystkim realizacja miękkich działań edukacyjnych i społecznych, polegających na objęciu uczniów fachowym wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz warsztatów z technik uczenia się. 
 
Zajęcia realizowane będą w zakresie standardów:
  • budowania relacji rówieśniczych, których celem będzie dostosowanie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności oraz doskonalenie relacji dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i innymi ludźmi.
  • realizacji ukierunkowanego wsparcia, które przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo poszerzą znajomość języka angielskiego.
  • prowadzenia zajęć edukacyjnych, których celem będzie kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz sprawności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania oraz mówienia i pisania.
  • prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, których celem jest nauczenie dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoznawania emocji i zarządzania nimi, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, okazywania troski i zainteresowania innym, budowania i rozwijania pozytywnych relacji.
  • wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela. Nadrzędnym celem pracy specjalisty jest uzyskanie przez ucznia samodzielności i integracja osób uczących się. Poprzez wsparcie szanse edukacyjne wszystkich uczniów wyrównają się, a sam proces nauczania przebiegać będzie efektywniej, podniesie bezpieczeństwo, wzmocni uważność, zwiększy motywację do udziału w zajęciach.
  • zatrudniania specjalistów, które ma celu podniesienie jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom.
  • działania pomocy nauczyciela, który wspiera ucznia w czasie realizacji zajęć i innych aktywności podejmowanych w szkole. Towarzyszy dziecku na wszystkich lekcjach i przerwach oraz zajęciach świetlicowych.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją