Aktualności

  • 30-01-2023

WSPIERAMY INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA

Trwa realizacja projektu podnoszenia jakości edukacji i włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej, dofinansowanego ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
W bieżącym 2023 roku realizowane są działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów. W szkołach biorących udział w projekcie zatrudnieni zostali specjaliści, których zadaniem jest podnoszenie jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom. Podczas zajęć i warsztatów skierowanych do uczniów duży nacisk kładziony jest na budowanie relacji rówieśniczych, których celem jest przedstawienie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w kontaktach społecznych.
 
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach, które przyczynią się do wyrównania ich szans edukacyjnych. Prowadzona jest również rewalidacja oraz zajęcia socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne, podczas których dzieci te uczą się właściwego rozpoznawania emocji i zarządzania nimi, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, okazywania troski i zainteresowania innym, budowania i rozwijania pozytywnych relacji.
W szkołach prowadzone są również zajęcia, których celem jest kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz sprawności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania oraz mówienia i pisania.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją