Aktualności

  • 23-03-2023

SEMINARIUM DOBRYCH PRAKTYK DLA SZPROTAWSKIEJ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Dyrektorzy oraz pedagodzy ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w zakresie kreowania przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” uczestniczyli w dwudniowym seminarium Dobrych Praktyk w Poznaniu.
 
Celem spotkania, które miało miejsce 8 i 9 marca br., było nabycie kluczowych kompetencji i doskonalenie umiejętności poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wdrożonych we wszystkich krajowych placówkach oświatowych biorących udział w projekcie. Ponadto, przedstawione i omówione zostały nowe standardy i idee dostępności z udziałem specjalistów zewnętrznych.
 
W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie oraz Szkoły Podstawowej w Długiem.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją