Aktualności

  • 20-04-2023

PROJEKT DOSTĘPNEJ SZKOŁY DOBIEGA KOŃCA

W przedsięwzięciu wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem, które wytypowane zostały na podstawie niezależnego audytu, przeprowadzonego przez Politechnikę Gdańską. Wdrożone zostały tam rozwiązania wynikające z potrzeb rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Zidentyfikowane w trakcie audytu problemy wynikały z niedostatecznej gotowości szkół do edukacji ucznia niezależnie od jego indywidualnych potrzeb. Dotyczyły one zarówno  braku dostosowania budynków i niektórych pomieszczeń szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również całego procesu kształcenia i jakości edukacji.
 
Projekt realizowany był w czterech obszarach, tj. architektonicznym, technicznym, edukacyjno- społecznym i organizacyjnym. Jednym z najważniejszych zadań był montaż w SP1 windy obsługującej czterokondygnacyjnej budynek, dzięki czemu szkoła ta teraz jest pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe działania związane były z likwidacją barier architektonicznych, w tym budową parkingów, wymianą nawierzchni placów, poszerzeniem wejść do gabinetów specjalistycznych i likwidacją progów, dostosowaniem stołówki szkolnej, czy modernizacją sanitariatów.
 
W placówkach szkolnych, oprócz likwidacji barier architektonicznych, prowadzone zostały miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające m. in. na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Uczniowie objęci zostali fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii i hipoterapii,  dostępne były również zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz o charakterze naukowym. Oferta szkół obejmowała również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją