Aktualności

 • 23-08-2023

PODSUMOWANIE PROJEKTU W SZKOLE W DŁUGIEM

W Szkole Podstawowej w Długiem zakończono realizację projektu podnoszenia jakości edukacji i włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej, dofinansowanego ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Sprawdźmy, co zostało zrobione!
 
Działania podjęte w placówce oświatowej w miejscowości Długie obejmują: 
 • zakup i montaż podnośnika krzesełkowego
 • wymiana drzwi do Sali gimnastycznej
 • wykonanie kontrastu w Sali rewalidacyjnej, świetlicy  bibliotece szkolnej;
 • poszerzenie wejścia do toalety;
 • modernizacja istniejących dróg i placów przy budynku szkoły;
 • modernizacja nawierzchni parkingu  przy budynku szkoły ;
 • kolorystyczne oznakowanie stopni na schodach,
 • modernizacja wejścia głównego,
 • wyznaczenie na parkingu szkolnym miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • zakup i montaż rolet do sali sportowej;
 • adaptacja istniejącego sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • zakup do wszystkich sal lekcyjnych stolików z krzesełkami wraz regulacją wysokości oraz kąta jego nachylenia;
 • dostosowanie biblioteki szkolnej; zakup lampek stolikowych punktowych, 2 regałów na książki,  stolika i krzesełka  wraz z regulacją wysokości oraz kąta jego nachylenia;
 • dostosowanie strony internetowej;
 • wymiana opraw oświetleniowych;
 • wyróżnienie szafek, z przeznaczeniem dla osób niedowidzących;
 • zabezpieczenie posadzek warstwą antypoślizgową;
 • montaż rozwiązań umożliwiających regulację światła naturalnego okna – rolety;
 • wykonanie numeracji i opisów pomieszczeń  za pomocą druku wypukłego i/lub w alfabecie Braille’a (w tym sal lekcyjnych, biblioteki, gabinetu logopedy, gabinetu pedagoga/psychologa, , Sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, biblioteki) zakup stołów z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu;
 • zakup gier, pomocy dydaktycznych  do prowadzenia zajęć świetlicowych;
 • zakup krzeseł z regulacją wysokości siedzenia;
 • wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt służący wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 • wyposażenie świetlicy szkolnej w stanowisko pracy z regulacją;
 • wyposażenie gabinetów specjalistycznych w stanowisko pracy z regulacją;
 • zakup wyposażenia i narzędzi diagnostycznych dla logopedy, tym m.in.: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - roczna licencja , logopedyczny test dla dzieci i młodzieży, Karty oceny logopedycznej Dziecka KOLD ( dodatek - materiał diagnostyczny) , Karty Oceny Języka Dziecka AFA-KOJD-AFA, Logogostki, gra logopedyczna “Szumy, ciszki, syki”, Ćwiczenia stolikowe Autyzm zestaw I i II, karty pracy wspomagające rozwój “Komunikacja, emocje, relacje”;
 • zakup wyposażenia i narzędzi diagnostycznych dla pedagoga/psychologa, w tym m.in.: Karty oceny zachowania i emocji -jednostanowiskowa  licencja 36 m-cy , karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • każdy uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb: 15 spotkań terapeutycznych z dogoterapii, 15 spotkań terapeutycznych z hipoterapii, 192 godziny zajęć z fizjoterapeutą, 11 warsztatów z technik uczenia się dla całych zespołów klasowych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (2 grup), zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności (1 grupa), dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze (warsztaty) dla całego zespołu klasowego, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (10 zajęć), zwiększenie zasobów szkoły o pomoce i materiały dydaktyczne i o sprzęt i programy multimedialne: EduSensus Spektrum Autyzmu Pro + tablet oraz przewodnik metodyczny, moje otoczenie, ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie osób z zaburzeniami procesów poznawczych, pytam i odpowiadam. Karty ćwiczeń, budowanie struktury zdania. Terapia językowa dzieci i dorosłych, czytanie ze zrozumieniem
 • zakup przenośnej pętli indukcyjnej, spech2Go program konwertujący tekst na audio, zdjęcia -  słownictwo podstawowe  j. angielski, angielskie czasowniki, zdjęcia z podpisami, fiszki A1/A2 j. angielski, profesor Henry 6.0 Słownictwo poziom 1 i 2, Podstawowe fakty o Londynie, program „Moje pierwsze słówka“ , gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland – CD-ROM, fakty o Wielkiej Brytanii – program interaktywny, young Learners 1+2+3: Wszystkie poziomy Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-12 lat;
 • w klasach I-III wprowadzono program Przyjaciele Zippiego, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci tolerancji i przyjaznej komunikacji;
 • zapewnienie przestrzeni wyciszenia - kąciki wyciszenia;
 • zwiększenie wymiaru zatrudnienia specjalistów dla realizacji wszystkich edukacyjnych potrzeb uczniów wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach/opiniach i innych potrzeb uczniów zdiagnozowanych w szkole i zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów: psycholog, pedagog szkolny;
 • szkolenia Rady Pedagogicznej i kadry niepedagogicznej w zakresie uniwersalnego projektowania, racjonalnych dostosowań i modyfikacji; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowania nauczycieli do tworzenia przestrzeni, w której dzieci uczą się szacunku do różnorodności ludzkiej i poziomu sprawności;
 • warsztaty dla rodziców;
 • uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu realizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan oraz ODN w Zielonej Górze;
 • oznakowanie szafek szatniowych dla osób niedowidzących;
 • zakup ławki zewnętrznej dla osób niedowidzących oraz 2 siedzisk-sof.
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją