Aktualności

  • 01-06-2023

UMOWA ZOSTAŁA ANEKSOWANA

31 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa - VELO SPROTAVIA”. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty dotacji, rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz wydłużenia terminu realizacji projektu.
 
Nowy termin, tj. 15.11.2023 r. rzeczowo-finansowej realizacji projektu wynika z wydłużających się  uzgodnień, wynikających ze skomunikowania ścieżki rowerowej z ulicami  Mickiewicza, Niepodległości, Słowackiego w Szprotawie, dla których aktualnie jeszcze trwają prace projektowe.
 
Aby maksymalnie skrócić ten proces, sposób przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę podzielony został na dwa etapy. Dla pierwszego z nich, który obejmuje tereny miejskie – ok. 1,9 km, pozwolenie na budowę wydane będzie do  10.07.2023 r. Drugi etap, na który składa się część poza miastem, tj. trasa o długości ok. 14 km po nasypie kolejowym, powinien zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na budowę do 15.06.2023 r.
 
Zakres dodatkowych robót budowlanych, wprowadzonych do umowy, obejmie wymianę gruntów, które nie nadają się pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni właściwej ścieżki rowerowej na trasie nasypu kolejowego. Wymiana gruntu pozwoli osiągnąć wymagane parametry techniczne oraz zwiększy jakość i trwałość zastosowanego rozwiązania w projekcie budowlanym ścieżki rowerowej. Szacunkowe koszty kwalifikowalne dodatkowych prac wynoszą 950 tys. zł.
 
Zwiększa się również kwota dotacji unijnej w ramach RPO-Lubuskie 2020 z 6.855.000 zł na 9.366.088,78 zł. Poziom dofinansowania projektu po zmianach wynosi 85%.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją