Czyste Powietrze

  • 14-10-2022
  • Autor: Krzysztof Matkowski

Czyste powietrze

Urząd Miejski w Szprotawie zaprasza do skorzystania z punktu konsultacyjno – informacyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze, znajdującego się w Centrum Aktywności Społecznej (Magdalenki) w Szprotawie, parter, biuro  nr 9, tel. 68 376 05 84, czynny jest w czwartki od godz. 7:45 do 15:00 oraz w piątki od godz. 8:00 do 10:45.
 
Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą).
Nabór do programu Czyste Powietrze nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
 
 
 
Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tj. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie przegród budowlanych,  wymianę instalacji c.o i/ lub c.w.u; wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 
Istnieją trzy sposoby otrzymania dotacji:
  1. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOSiGW w Zielonej Górze
  2. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie z opcją prefinansowania do WFOSiGW w Zielonej Górze (tylko dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania). Więcej informacji tutaj
  3. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie  na częściową spłatę kredytu do WFOSiGW w Zielonej Górze. Więcej informacji: WFOSiGW
Istnieją trzy poziomy dofinansowania:
  1. podstawowy – łączna kwota dofinansowania ok. 40%. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 66.000 zł. Podstawowe dofinansowanie (do 66 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł
  2. podwyższony  – łączna kwota dofinansowania ok 70%. Maksymalna kwota dofinansowania 99.000 zł. Podwyższone dofinansowanie (do 60%) adresowane dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1.894 zł lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 2.651 zł
  3. najwyższy – łączna kwota do łączna kwota dofinansowania do 100%. Maksymalna kwota dofinansowania 135.000 zł . Podwyższone dofinansowanie (do 100%) adresowane dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1090 zł  lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1526 zł lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
UWAGA: Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 
UWAGA: Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
NOWOŚĆ: wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane w poprzednim wniosku.
 
Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców Gminy Szprotawa wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez przedsięwzięć – stan na 31.03.2023 r.
 
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych
umów o
dofinansowanie
Liczba
zrealizowanych
przedsięwzięć
Sumaryczna kwota
wypłaconych dot.
238
210
152
2 100 912,64 zł
 
Więcej informacji:  https://czystepowietrze.gov.pl/
 
Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze: (22) 340 40 80.
 
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: dokument potwierdzający prawo własności budynku, np. akt notarialny (w przypadku braku numeru  księgi wieczystej), audyt energetyczny – jeśli został wykonany i na jego podstawie opracowano projekt modernizacji, na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające płatność, wnioski o płatność z protokołem. Ponadto do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania potrzebne jest  zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, wydawane przez OPS w Szprotawie, ul. Żagańska 6.   
Istnieje również możliwość wizyty osobistej pracownika w domu, podczas której oceniane będzie obecne źródło ciepła oraz przeprowadzona zostanie wstępna analiza budynku pod kątem termomodernizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją