Kalendarium

29 września 1594: Joachim vom Berge funduje stypendium dla studiujących szprotawian

Małe dotacje

Tryb pozakonkursowy (małe granty)

I. Informacje ogólne
 
Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferty w tym trybie składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z 2021 r. poz.1038). Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższy tryb.
 
Składane oferty zgodnie z art. 19a ww.ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
- zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
 
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Szprotawa tej samej organizacji na realizację zadań publicznych, w trybie uproszczonym, nie może przekroczyć 20.000 zł.
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego Szprotawa, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie.  W ciągu 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag, Burmistrz Szprotawy podejmuje decyzję o zawarciu lub nie umowy z oferentem, na realizację zadnia publicznego, opisanego w ofercie.
 
II.  Nowe wzory dokumentów ( wersja WORD, edytowalna)
 
Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055)
 
 
UWAGA!
Ze względów organizacyjnych Burmistrz Szprotawy
prosi o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2021

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2020 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2019 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2018 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2017 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON