Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

 
 
Tytuł projektu
„Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu”
"Integration der Bevölkerung durch grenzüberschreitende deutsch-polnische ökologische Bildung in Szprotawa und Spremberg "
 
Cel główny projektu:
Wykorzystanie potencjału wieloletniej transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektu Gminą Szprotawa oraz stowarzyszeniem Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. (ASF Spremberg) ze Sprembergu na rzecz intensyfikacji działań z zakresu wzmocnienia transgranicznej integracji mieszkańców oraz współpracy lokalnych instytucji, szkół i mieszkańców poprzez innowacyjne działanie jakim jest wspólna edukacja ekologiczna wśród polskich i niemieckich uczniów szkół podstawowych  w naszym euroregionie.
 
Cel szczegółowy:
Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.
 
Finansowanie projektu:
 
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 21.05.2020 r. do wniosku numer 85038477 pomiędzy Gminą Szprotawa a Krajem Związkowym Brandenburgia reprezentowanym przez Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich, reprezentowanym dalej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 251.225,39 EUR
Dofinansowanie  85% - 213.541,58 EURO
Wkład własny beneficjentów 15% - 37.683,81 EURO
 w tym:
BENEFICJENT WIODĄCY – GMINA SZPROTAWA
Wartość projektu: 166.872,00 EUR
Dofinansowanie  85% - 141.841,20 EURO
Wkład własny beneficjentów 15% - 25.030,80 EURO
 
PARTNER PROJEKTU – Albert-Schweitzer-Familienwerk
Wartość projektu: 84.353,39 EUR
Dofinansowanie  85% - 71.700,38 EURO
Wkład własny beneficjentów 15% - 12.653,01 EURO
 
Okres realizacji projektu:
01.03.2020 – 30.06.2022
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu BW i PP 03.2020 r.
Rozpoczęcie części infrastrukturalnej BW 03.2020 r.
Rozpoczęcie części infrastrukturalnej PP 11.2020 r.
Zakończenie części infrastrukturalnej BW 07.2020 r.
Zakończenie części infrastrukturalnej PP 12.2020 r.
Rozpoczęcie części rzeczowej BW i PP 01.2020 r.
Zakończenie części rzeczowej BW i PP 06.2022 r.
Całkowite rozliczenie projektu BW do 12.2022 r.
 
Zaplanowane działania projektowe:
 • przeprowadzanie wspólnych transgranicznych  polsko-niemieckich zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i poznawania aspektów lokalnej przyrody dla uczniów szkół podstawowych ze Szprotawy i Sprembergu
 • przystosowanie 1 pracowni szkolnej w Szprotawie do prowadzenia transgranicznych polsko-niemieckich zajęć z zakresu edukacji ekologicznej
 • wyposażenie pracowni szkolnej w Szprotawie w sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby powyższych zajęć
 • organizowanie spotkań roboczych w celu monitorowania realizacji projektu
 • organizowanie wspólnych polsko-niemieckich warsztatów ekologicznych, które w sposób praktyczny przyczynią się, do propagowania ochrony lokalnej przyrody np. wspólne wykonywanie i zawieszanie budek lęgowych dla ptaków, nasadzanie drzewek i krzewów itp.
 • utworzenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na terenie historycznego szprotawskiego parku miejskiego, który został założony przez znanego niemieckiego paleobotanika Heinrich Göppert. W parku zostanie wybudowana mała infrastrukturą informacyjno-ekologiczną (tablice informacyjne, ławy i stoły dla zwiedzających, figury zwierząt z różnych okresów paleontologicznych)
 • budowa wiaty w historycznym szprotawskim parku miejskim służącej do przeprowadzania zajęć edukacyjnych w terenie
 • organizowanie wspólnych polsko-niemieckich edukacyjnych wycieczek propagujących wśród uczniów i mieszkańców zdrowy styl życia w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
 • budowa wiaty w Sprembergu na terenie szkolnym na potrzeby przeprowadzania zajęć warsztatowych w terenie
 • współpraca uczniów z polskimi i niemieckimi stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony lokalnego środowiska naturalnego
 
Wskaźniki produktu:
 • liczba współpracujących instytucji/ organizacji -2 szt.
 • polsko-niemieckie ekologiczne zajęcia dydaktyczne, warsztatowe, wycieczki edukacyjne – 400 osób
 • zaangażowane szkoły, stowarzyszenia i instytucje – 12 szt.
 • wiaty do przeprowadzania ekologicznych zajęć edukacyjnych w terenie – 2 szt.
 • pracownie do przeprowadzania transgranicznych zajęć edukacji ekologicznej  - 2 szt.
 • Ścieżka do edukacji ekologicznej – 1 szt.
 
 
Wskaźniki rezultatu:
 • zwiększenie liczby szkół prowadzących współpracę transgraniczną
 • wzrost liczby organizacji zaangażowanych w współpracę transgraniczną,
 • wzrost liczby osób oceniających współpracę transgraniczną,

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON