Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały załączników do wglądu),
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca,
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – bezzwłocznie,
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. miesiąca.

Opłaty

 • WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W STAŁYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY ORAZ PODCZAS ORGANIZACJI PRZYJĘĆ:
WYSOKOŚĆ OPŁATY DOT. ZEZWOLEŃ OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:
525 zł do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2 100 zł pow. 18%  zawartości alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł   
1,4% wartości sprzedaży pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa)  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży pow. 18%  zawartości alkoholu którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł
 
W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy opłatę za korzystanie z zezwolenia w 3 ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.
 
Jeżeli przedsiębiorca nie wniesie należnej opłaty w wyznaczonych terminach to wydłuża się termin ustawowy na dopełnienie obowiązku wniesienia należnych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 30 dni, pod warunkiem jednoczesnego wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty ustawowej.
 
Skutkiem dokonania nieterminowej opłaty lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej  wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
 • WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO:
OPŁATA 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe
 
RODZAJ  ZEZWOLEŃ
43,75 zł do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
43,75 zł pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
175 zł pow. 18% zawartości alkoholu
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
 
OPŁATA
naliczana do wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych
RODZAJ ZEZWOLEŃ
1,4% do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
1,4% pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
2,7% pow. 18%  zawartości alkoholu
 
 
Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek gminy:
Rachunek bankowy PKO Bank Polski nr  80 1020 5402 0000 0502 0267 2277


Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
• 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika;
• 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia;
•   5 zł - za każdą rozpoczętą stronę kopii.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek gminy bądź w kasie urzędu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Burmistrza Szprotawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), zobowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.
 
Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia. 
 
Jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w terminie do 31 stycznia  to wydłuża się termin ustawowy na dopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o 30 dni, pod warunkiem jednoczesnego wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty ustawowej.
Po tym terminie niezłożenie oświadczenia skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.
 
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. 
 
Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Okres ważności zezwoleń

 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata (gastronomia) i nie krótszy niż 2 lata (detal).
 • Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.);
 • Uchwała Nr LVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa;
 • Uchwała Nr LVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Szprotawa;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON