Kalendarium

19 czerwca 1672: Wielki pożar Szprotawy

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
 

 
 
Nazwa projektu:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”
 
Cel projektu:
Stworzenie nowoczesnej kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych oraz wyrównania potencjału gospodarczego miasta Szprotawy.
 
Krótki opis projektu:
Projekt polega na zaprojektowaniu i rozbudowie istniejącej drogi gminnej Nr 103573 F w Szprotawie o długości 3.578 m i szerokości 6 m.  Realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W skład drogi objętej projektem wchodzą następujące ulice: Żagańska, Sobieskiego, Niepodległości, Mickiewicza, Basztowa, Bronka Kozaka, Głogowska, Plac Komuny Paryskiej i Kościuszki.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Dokumentację projektową.
2. Roboty budowlane - obejmujące w szczególności:
 
 • przebudowę jezdni polegającą na korekcie sytuacyjno-wysokościowej przebiegu osi i krawędzi jezdni oraz wzmocnieniu jej konstrukcji,
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowej jezdni po trasie istniejącej drogi,  uwzględniając wprowadzenie niezbędnych korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu osi i krawędzi jezdni,
 • budowę wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do Szprotawy od strony Żagania,
 • rozbudowę pięciu skrzyżowań ulic tj.: Żagańskiej i Sobieskiego, Mickiewicza, Basztowej, Andersa i Katedralnej, B. Kozaka, Basztowej i Traugutta, Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia i 1 Armii, Głogowskiej, pl. Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki i Młynarskiej,
 • przebudowę lub rozbudowę pozostałych istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi i powiatowymi,
 • przebudowę lub rozbudowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • przebudowę lub budowę zatok autobusowych z peronami,
 • przebudowę lub budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdniami manewrowymi,
 • przebudowę mostu przez rzekę Szprotawę,
 • przebudowę przepustu przez rzekę Kościuszki,
 • przebudowę lub odbudowę pozostałych elementów dróg i ulic: poboczy, przepustów i rowów drogowych,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych.
3. Nadzór inwestorski – obejmujący pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem oraz wsparcie gminy w czynnościach technicznych, administracyjnych i kontrolnych związanych z jego realizacją.
4. Tablice informacyjno-promocyjne – 4 szt.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 2/20/73/2019 zawartej w dniu  21.10.2019 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim.
 • Całkowita wartość projektu: 28.299.364,00  zł brutto.
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 25.961.350,00 zł.
 • Dofinansowanie: 12.980.674,00 zł.
 • Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 15.318.690,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Etap I – Rozbudowa ul. B. Kozaka i części ulicy Basztowej  - lata  2020-2022.
Etap II – Rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej -  lata  2021-2023.
Etap III – Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej praz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego – lata 2022-2024.
Etap IV – Rozbudowa części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Sobieskiego i Żagańskiej – lata 2023-2024.
Etap V – Rozbudowa części ul. Żagańskiej – lata 2024-2025.
Etap VI – Rozbudowa ul. Kościuszki – lata 2025-2026.
 
Tablice informacyjno-promocyjne –  lipiec 2021 r.
 
Planowane efekty:
W wyniku realizacji inwestycji stworzona zostanie nowoczesna, kompleksowa, bezpieczna i spójna sieć infrastruktury komunikacyjnej  i transportowej, która pozytywnie wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego miasta Szprotawy oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej. Poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne oraz standard lokalnej sieci drogowej. Skomunikuje miasto z drogami wyższej kategorii wprowadzając system dogodnych połączeń z najważniejszymi ciągami i kierunkami umożliwiającymi dotarcie do miejsca docelowego. Ponadto zwiększy dostępność komunikacyjno-transportową do wielu instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych a także  licznych i  różnorodnych podmiotów gospodarczych ( usługowych, handlowych i gastronomicznych) . Zaspokoi też potrzeby społeczności lokalnej, w  szczególności w obszarze ochrony zdrowia, edukacji,  administracji publicznej oraz dojazdów do pracy. Poprawi warunki dla przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym przyczyni się do atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz terenów ich otaczających.
Realizacja zadania przyczyni się również do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego, który jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego zarówno gminy jak i regionu. Rozbudowana infrastruktura drogowa w wymiarze lokalnym w znaczącym stopniu wpłynie na podniesienie spójności terytorialnej województwa lubuskiego oraz wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Realizacja inwestycji  poprawi atrakcyjność oraz zwiększy dostępność do niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych i obszarów zdegradowanych.
Reasumując rozbudowa drogi objętej wnioskiem wpłynie korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy i regionu.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 • długość  rozbudowanej drogi gminnej – 3.578 m,
 • długość  wybudowanego chodnika  - 6.115 m,
 • długość utwardzonego pobocza  -  1.079 m,
 • długość wybudowanej ścieżki rowerowej  -  2.381 m,
 • liczba przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony  – 4 szt.
 • liczba zastosowanych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa pieszych  – 20 szt.
 • liczba zastosowanych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa rowerzystów – 4 szt.
 • liczba zastosowanych rozwiązań zarządzania prędkością – 5 szt.
 • liczba innych nowo zastosowanych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 12 szt.
Prognozowane wskaźniki dodatkowe/ specjalne (dotyczące poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego) :
 1. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych lub przejazdu rowerzystów – 18 szt.
 2. Budowa przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów z wyspa dzielącą (tzw. azylem) – 2 szt.
 3. Budowa/ przebudowa/ rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów – 4 szt.
 4. Budowa/ przebudowa/ rozbudowa oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów – 11 szt.
 5. Budowa radaru ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdu – 1 szt.
 6. Budowa wyspy dzielącej na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości – 1 szt.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON