Kalendarium

19 czerwca 1672: Wielki pożar Szprotawy

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
Tytuł projektu
„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
 
Cel główny projektu
Eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.
 
Cele szczegółowe
Poprawa jakości edukacji i faktycznego włączenia dziecka ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej poprzez:
 • zwiększenie dostępności architektonicznej szkół oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i rozwiązania techniczne;
 • podniesienie świadomości, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz specjalistów szkolnych.
Krótki opis projektu
Projekt polega na dostosowaniu dwóch szkół podstawowych z Gminy Szprotawy do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.  Jest on odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zidentyfikowane w tym zakresie problemy wynikają z niedostatecznej gotowości szkół do edukacji ucznia niezależnie od jego indywidualnych potrzeb. Dotyczą one zarówno  braku dostosowania budynków i niektórych pomieszczeń szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również całego procesu kształcenia i jakości edukacji.
Do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie w ramach projektu przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie  potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków.
 
Zakres rzeczowy projektu
 
OBSZAR ARCHITEKTONICZNY I TECHNICZNY
Realizacja zadań w zakresie:
 • poprawy dojścia do szkoły,
 • poprawy wejścia do budynku szkoły,
 • poprawy dostępności szatni,
 • poprawy dostępności komunikacji poziomej i pionowej,
 • poprawy dostępności sal lekcyjnych,
 • poprawy dostępności sali sportowej,
 • poprawy dostępności sal rewalidacyjnych,
 • poprawy dostępności stołówki szkolnej,
 • poprawy dostępności świetlicy szkolnej,
 • poprawy dostępności biblioteki szkolnej,
 • poprawy dostępności pomieszczeń sanitarnych,
 • poprawy dostępności wyposażenia sal lekcyjnych,
 • poprawy dostępności ciągów komunikacyjnych,
 • poprawy dostępności pomieszczenia świetlicowego,
 • poprawy dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 • poprawy dostępności gabinetów specjalistycznych,
 • poprawy dostępności przestrzeni wyciszenia,
 • poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji.
OBSZAR EDUKACYJNO- SPOŁECZNY
Realizacja zadań w zakresie:
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • zapewnienia uczniom ukierunkowanego wsparcia,
 • przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie  potrzebie kształcenia specjalnego,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • indywidualizacji procesu kształcenia,
 • wsparcia dodatkowej osoby dorosłej w proces kształcenia uczniów,
 • prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców,
 • organizacji zajęć realizowanych w małej grupie uczniów,
 • stosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji oraz wsparcia wizualnego,
 • organizacji działań wychowawczo-profilaktycznych,
 • budowania relacji rówieśniczych,
 • organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych,
 • prowadzenia zajęć świetlicowych,
 • opieki w trakcie przerw,
 • organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania,
 • standardu pracy stołówki szkolnej,
 • standardu organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 • organizacji wycieczek i wyjść szkolnych.
OBSZAR ORGANIZACYJNY
Realizacja zadań w zakresie:
 • działalności  lidera dostępności,
 • opracowania i wdrożenia indywidualnego planu poprawy dostępności szkoły,
 • współpracy z organem prowadzącym,
 • tworzenia i modyfikacji wewnętrznych procedur szkolnych na potrzeby poprawy dostępności,
 • zapewnienia dostępności w miejscu niedostępnym,
 • standardu działania wszystkich nauczycieli,
 • standardu działania pomocy nauczyciela,
 • przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego,
 • zatrudnienia specjalistów,
 • standardu zatrudniania personelu medycznego w szkole,
 • współpracy z rodzicami/opiekunami prawnych,
 • podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich,
 • identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększeniem dostępności,
 • podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry,
 • zapewnienia dostępności cyfrowej i informacyjnej,
 • standardu monitorowania potrzeb i informowania o dowozach,
 • standardu organizacji dowozu,
 • standardu w zakresie środków technicznych i wyposażenia pojazdów,
 • standardu opieki w trakcie dowozów.
Finansowanie projektu
Gmina Szprotawa na podstawie Umowy powierzenia grantu nr BD/4/4/2021 otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.
 
Całkowita wartość projektu: 1.705.738,40 zł brutto.
Wysokość grantu: 1.349.081,31 zł, w tym wydatki w ramach cross-financingu nie wyższe niż 660.000,00 zł, a wydatki na zakup środków trwałych i cross-financing nie wyższe niż 876.902,85 zł, wydatki na zakup środków trwałych i cross-financingu nie wyższe niż 1.011.810,98 zł.
Wkład własny beneficjenta - 385.738,40 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.06.2021 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.07.2023 r.
 
Planowane efekty
 • Zwiększenie dostępności dojścia do obiektów oświatowych;
 • Zwiększenie dostępności poruszania się wewnątrz obiektów oświatowych – komunikacja pozioma i pionowa;
 • Podniesienie dostępności wyposażenia obiektów szkolnych, m.in. sali sportowej, stołówki szkolnej, biblioteki szkolnej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, gabinetów specjalistycznych;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji;
 • Zwiększenie poziomu opieki, wsparcia i indywidualizacji potrzeb i procesu kształcenia ucznia;
 • Wdrożenie procedur dostępności miejsc niedostępnych.
Wskaźniki realizacji projektu
 • Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie poziomu dostępności, we wszystkich czterech obszarach Modelu – 2 szt.;
 • Liczba szkół, w których zwiększono dostępność zgodnie z Modelem i zrealizowano min. 60% poziomu podstawowego – 1 szt.;
 • Liczba szkół, w których zwiększono dostępność zgodnie z Modelem i zrealizowano min. 100% poziomu podstawowego – 1 szt.;
 • Liczba przedstawicieli organów prowadzących oraz szkół, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 15 osób;
 • Odsetek uczniów ze SPE w odniesieniu do ogólnej liczby wszystkich uczniów w zgłoszonych szkołach – 2,87;
 • Łączna liczba uczniów we wszystkich zgłoszonych szkołach – 730.
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON