Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
 
 
Nazwa projektu:
„Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”
 
Cel projektu:
Stworzenie nowoczesnej kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównania potencjału społeczno-gospodarczego gminy.
 
Krótki opis projektu:
Projekt polegał na rozbudowie trzech publicznych dróg gminnych  Nr 005947 (ul. Akacjowa), Nr 005943F (ul. Brzozowa) i Nr 005935F (ul. Klonowa) położonych w Wiechlicach i  połączonych ze sobą w jednej ciągłości o łącznej długości 1837 m i szerokości 6 m.  Realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1. Dokumentację projektową.
2. Roboty budowlane - obejmujące w szczególności:
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi i krawędzi,
 • budowę nowoprojektowanej jezdni na odcinkach gdzie jej brak,
 • przebudowę lub rozbudowę istniejących skrzyżowań,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
 • budowę chodników i ścieżki rowerowej,
 • budowę zatok autobusowych z peronami,
 • przebudowę lub budowę poboczy,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznych, wodociągowych i teletechnicznych.
3. Nadzór inwestorski – obejmujący pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem oraz wsparcie gminy w czynnościach technicznych, administracyjnych i kontrolnych związanych z jego realizacją.
4. Tablice informacyjno-promocyjne – 3 szt.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 6/20/74/2019 zawartej w dniu  21.10.2019 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim.
Całkowita wartość projektu: 14.934.020,27 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 9.387.528,62 zł.
Dofinansowanie: 4.693.764,00  zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 10.240.256,27 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Etap I - Rozbudowa drogi gminnej Nr 005947F (ul. Akacjowa)  - lata  2020-2023
Etap II - Rozbudowa drogi gminnej Nr 005943F (ul. Brzozowa) i Nr 005935F (ul. Klonowa)- lata  2021-2023
Tablice informacyjno-promocyjne – 2022 r
 
Uzyskane efekty:
Realizacja projektu  wpłynęła na rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa lubuskiego, ponieważ drogi objęte projektem mają bezpośrednie połączenia z drogami wyższej kategorii a ponadto dostępność transportową do jednostek administracyjnych i terenów inwestycyjnych.  Projekt ma również wpływ na rozwój obszarów i wiejskich i przeciwdziałanie ich marginalizacji, ponieważ zapewnia dostępność komunikacyjną i transportową do niezagospodarowanych, zdegradowanych terenów położonych w Wiechlicach o powierzchni ok. 200 ha, które zostały przejęte po jednostce Armii Radzieckiej i posiadają w większości przeznaczenie na cele produkcyjno-usługowe. Teren ten dzięki inwestycji stał się atrakcyjniejszym dla pozyskania nowych inwestorów, którzy lokując swoje inwestycje stworzą nowe miejsca pracy. Wpłynie to na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej tego regionu, a tym samym będzie sprzyjało rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy i regionu. Inwestycja zwiększyła standard życia mieszkańców tego obszaru. Ponadto poprawiła się dostępność komunikacyjna i transportowa tego obszaru z drogą krajową Nr 12 i wojewódzką nr 297. Zwiększyły się parametry techniczne dróg, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i polepszenie jakości życia mieszkańców. Stworzona została bezpieczna, spójna i kompleksowa sieć infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, która wyrównała potencjał społeczno-gospodarczy Wiechlic, gminy i regionu.
 
Uzyskane  wskaźniki realizacji projektu:
 
1. Długość  rozbudowanych dróg gminnych – 1.837 m, w tym:
 • droga Nr 005947 F (ul. Akacjowa) – 702 m;
 • droga Nr 005943F (ul. Brzozowa) – 755 m;
 • droga nr 005935F (ul. Klonowa) – 380 m.
2. Długość wybudowanych chodników – 1.903,4 m, w tym:
 • droga Nr 005947 F (ul. Akacjowa) – 787,6  m;
 • droga Nr 005943F (ul. Brzozowa) – 1.115,8 m;
 • droga nr 005935F (ul. Klonowa) – 0 m.  
3. Długość utwardzonych poboczy - 392,60 m, w tym: 
 • droga nr 005935F (ul. Klonowa) – 392,6 m.
4. Długość gruntowych poboczy – 1.193,0 m, w tym: 
 • droga Nr 005947 F (ul. Akacjowa) –  1.193,0  m.
5. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych –  613,60 m, w tym:
 • droga nr 005935F (ul. Klonowa) – 363,20 m;
 • droga Nr 005943F (ul. Brzozowa) – 250,40 m,
6. Liczba przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony – 2 szt.
7. Liczba zastosowanych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa pieszych  – 19 szt.
8. Liczba zastosowanych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa rowerzystów – 12 szt.
9. Liczba innych nowo zastosowanych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 15 szt.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON