Kalendarium

19 czerwca 1672: Wielki pożar Szprotawy

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
 
Nazwa projektu
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza  w Szprotawie”.
 
Cel projektu
Stworzenie nowoczesnej kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych oraz wyrównania potencjału gospodarczego miasta Szprotawy.
 
Krótki opis projektu
Projekt polega na zaprojektowaniu i rozbudowie istniejącej drogi gminnej Nr 103569 F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie o długości 247 m. Realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje
1. Dokumentację projektową.
2. Roboty budowlane - obejmujące w szczególności:
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi krawędzi, 
 • przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3907F - ulicą Słowackiego w Szprotawie,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę lub budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę zatoki autobusowej z peronem,
 • budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • budowę poboczy,
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywana drogą , w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych.
3. Nadzór inwestorski – obejmujący pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi objętymi niniejszym projektem.
4. Tablica informacyjno-promocyjna – 1 szt.
 
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 52/50/44/2019 zawartej w dniu  29.10.2020 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim.
 
Całkowita wartość projektu: 3089.202,14  zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1.723.011,14 zł.
Dofinansowanie: 1.205.194,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 1.884.008,14 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Wykonanie dokumentacji projektowej – styczeń – listopad 2021 r.
Roboty budowlane – grudzień 2021 r. – wrzesień 2022 r.
Nadzór inwestorski – grudzień 2021 r. – wrzesień 2022 r.
Tablica informacyjno-promocyjna – lipiec  2021 r.
 
Planowane efekty
W wyniku realizacji inwestycji stworzona zostanie nowoczesna, kompleksowa, bezpieczna i spójna sieć infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, która pozytywnie wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego miasta Szprotawy oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej. Poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne oraz standard lokalnej sieci drogowej. Skomunikuje centralną część miasta z drogami wyższej kategorii wprowadzając system dogodnych połączeń z najważniejszymi ciągami i kierunkami umożliwiającymi dotarcie do miejsca docelowego. Bezpośrednio zwiększy  dostępność komunikacyjną do instytucji kultury, szkół, przedszkola, zakładów opieki zdrowotnej, a pośrednio do innych instytucji publicznych położonych w centrum miasta. Zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej, w  szczególności w obszarze edukacji, kultury i transportu zbiorowego.
 
Reasumując realizacja zadania przyczyni się do stworzenia bezpiecznego i zintegrowanego systemu komunikacyjno-transportowego miasta, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój społeczno - gospodarczy gminy.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
 • Długość rozbudowanej drogi gminnej - 247 m,
 • Długość wybudowanego chodnika - 388 m,
 • Długość utwardzonego pobocza - 106 m,
 • Długość utwardzonego pobocza - 106 m,
 • Długość wybudowanej ścieżki rowerowej - 247 m,
 • Liczba wybudowanych  przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony - 1 szt.,
 • Budowa przejścia dla pieszych z zastosowaniem znaków na tle fluorescencyjnym - 1 szt.,
 • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych - 1 szt.,
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych - 16 szt., w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3907F – ulicą Słowackiego w Szprotawie,
 • Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną a nr 103598F – ulicą Kopernika w Szprotawie,
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z ul. Chodkiewicza w Szprotawie, w tym sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych,
 • Przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych.
 
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON