Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

I. Informacje ogólne
Jednym z trybów zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) przez organ administracji publicznej jest ogłaszanie otwartych konkursów ofert.
Ustawa określiła ramy ogłoszenia, czyli m.in. rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji  zadania, termin składania ofert, czy tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Nie ma wymogów dotyczących częstotliwości ogłaszania konkursów. Burmistrz jako organ wykonawczy decyduje samodzielnie, ile konkursów i kiedy ma zamiar je ogłosić.Organizacje pozarządowe, które mają zamiar starać się o pozyskanie środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert powinny także zapoznać się z Programem współpracy Gminy Szprotawa  z organizacjami pozarządowymi na dany rok.W Programie tym znajdują się m.in. informacje o zadaniach publicznych, które samorząd przewiduje zlecić w danym roku organizacjom pozarządowym oraz wysokości środków przewidzianych na realizację.
 
II. Nowe przepisy wykonawcze
Oznacza to, że we wszystkich konkursach ofert, ogłaszanych od 3 września br., trzeba posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.
W nowym rozporządzeniu wprowadzono dwa komplety wzorów formularzy:
  • zestaw 3 wzorów formularzy dedykowany otwartym konkursom ofert – formularze te dotyczą większości wniosków o dotacje składanych do samorządowych organów administracji publicznej;
  • zestaw 3 wzorów formularzy dotyczących tzw. regrantingu (tryb z art. 14 ust 1a i 2 ustawy) – co jest nową procedurą konkursową, wprowadzoną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów w ramach regrantingu.
 
UWAGA ! Opublikowane rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Jednak stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie m.in. do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.), czyli będzie nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe, które musza złożyć sprawozdanie  z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).
 
III. NOWE  wzory dokumentów w konkursach ofert, bez regrantingu (czyli załączniki do nowego rozporządzenia, w wersji word)

Wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez NGO w 2017 roku

Konkurs - 01.09.2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2017 r. w zakresie DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM pn. " Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora"

Konkurs - 20.07.2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2017 r. w zakresie DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM pn. "Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora"

Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej do komisji konkursowej

Konkurs 07.02.2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.02.2017 r.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarzadowych do komisji konkursowych

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa