Logo: Szprotawa

Kalendarium

13 listopada

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

I. Informacje ogólne
Jednym z trybów zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) przez organ administracji publicznej jest ogłaszanie otwartych konkursów ofert.
Ustawa określiła ramy ogłoszenia, czyli m.in. rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji  zadania, termin składania ofert, czy tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Nie ma wymogów dotyczących częstotliwości ogłaszania konkursów. Burmistrz jako organ wykonawczy decyduje samodzielnie, ile konkursów i kiedy ma zamiar je ogłosić.Organizacje pozarządowe, które mają zamiar starać się o pozyskanie środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert powinny także zapoznać się z Programem współpracy Gminy Szprotawa  z organizacjami pozarządowymi na dany rok.W Programie tym znajdują się m.in. informacje o zadaniach publicznych, które samorząd przewiduje zlecić w danym roku organizacjom pozarządowym oraz wysokości środków przewidzianych na realizację.
 
II. Nowe przepisy wykonawcze
Oznacza to, że we wszystkich konkursach ofert, ogłaszanych od 3 września br., trzeba posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.
W nowym rozporządzeniu wprowadzono dwa komplety wzorów formularzy:
  • zestaw 3 wzorów formularzy dedykowany otwartym konkursom ofert – formularze te dotyczą większości wniosków o dotacje składanych do samorządowych organów administracji publicznej;
  • zestaw 3 wzorów formularzy dotyczących tzw. regrantingu (tryb z art. 14 ust 1a i 2 ustawy) – co jest nową procedurą konkursową, wprowadzoną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów w ramach regrantingu.
 
UWAGA ! Opublikowane rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Jednak stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie m.in. do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.), czyli będzie nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe, które musza złożyć sprawozdanie  z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).
 
III. NOWE  wzory dokumentów w konkursach ofert, bez regrantingu (czyli załączniki do nowego rozporządzenia, w wersji word)

Wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez NGO w 2018 roku

Wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez NGO w 2017 roku

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner jakość powietrza
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa