Logo: Szprotawa

Aktualności

Wykonawca nie zwalnia tempa robót

Wiosną przyszłego roku powstanie nowe, przebudowane od podstaw przedszkole komunalne przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Realizacja rzeczowa unijnej inwestycji przebiega bez utrudnień, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Prace fundamentowe zostały już zakończone. Wykonano ściany piwnic oraz podposadzkową instalację kanalizacyjną. Wylano betonem stropy piwnic oraz podposadzkowe podkłady betonowe w części niepodpiwniczonej budynku. W dalszym ciągu wykonywana jest instalacja odgromowa. Rozpoczęto stawianie ścian kondygnacji nadziemnej. W następnej kolejności wykonawca przystąpi do montażu elementów prefabrykowanych. Do końca roku roboty murarskie mają zostać zakończone.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Wykonawca nie zwalnia tempa robót

Już się mury pną do góry

Prace przy budowie nowego przedszkola idą bardzo sprawnie. Mury nowego przedszkola powstają w mgnieniu oka. Na tą inwestycję czekali przede wszystkim najmłodsi i ich rodzice.
Dobiegają końca prace fundamentowe. Wykonywane są roboty murarskie i ściany piwnic oraz podposadzkowa instalacja kanalizacyjna. Rozpoczęto prace przygotowawcze w kierunku wylewania betonowych stropów piwnic oraz podposadzkowych podkładów betonowych w części niepodpiwniczonej budynku. Wykonywana jest instalacja odgromowa.
W następnej kolejności wykonawca  przystąpi do postawienia ścian kondygnacji nadziemnych oraz montażu elementów prefabrykowanych. Na pierwszy kwartał 2018 r. zaplanowane zostały: parking, nowe ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenu w postaci wyposażenia placu zabaw. W pierwszej połowie przyszłego roku planuje się oddać budynek przedszkola do użytku.
Obiekt będzie przystosowany do przyjęcia 140 dzieci. Powstanie 15-osobowy oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z czego 85% będzie stanowiła unijna dotacja.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Już się mury pną do góry

Poznajmy harmonogram przebiegu prac w przedszkolu

Do końca I kwartału 2018 r. mają potrwać prace budowlano-montażowe związane z przebudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona w Szprotawie. Realizacja rzeczowa unijnej inwestycji przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Od początku sierpnia br. trwają roboty budowlano-montażowe, które wykonuje P.P.H.U. „JOKPOL” Józef Kołodziej z Lasek. Wartość prac wynosi 4.942.634,93 zł brutto.
Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpił do prac fundamentowych. Na IV kwartał zaplanował wykonać roboty murarskie i ściany oraz rozpocząć prace związane z konstrukcją dachu i jego pokryciem, położeniem posadzek oraz roboty wykończeniowe. Jednocześnie harmonogram zakłada położenie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wszystkie prace muszą zostać zakończone do 31.03.2018 r.  
Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje Firma Projektowo-Consultingowa „EKO-ENERGIA” z Zielonej Góry.
Przebudowa z rozbudową przedszkola ma na celu poprawić stan infrastruktury oświatowej w Gminie Szprotawa. W budynku powstanie sześć oddziałów do prowadzenia edukacji przedszkolnej, w tym jeden dla dzieci z niepełnosprawnościami. Odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie placówki w nowy sprzęt dydaktyczny umożliwią wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wokół budynku powstanie również zmodernizowany plac zabaw i parking.
Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina wyda ponad 5,4 mln złotych, w tym 4 mln będzie stanowiła unijna dotacja. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Poznajmy harmonogram przebiegu prac w przedszkolu

Mamy wykonawcę Przedszkola „Pod Dębami”

W wyniku trzykrotnie ogłaszanego postępowania przetargowego w końcu udało się wyłonić wykonawcę robót budowlano-montażowych Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Umowa podpisana.
26 lipca 2017 r. burmistrz Józef Rubacha podpisał umowę z wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”, którym  jest P.P.H.U. JoKpol Józef Kołodziej z Lasek.  Wartość robót budowlanych wynosi 4.942.634,93 zł brutto.
Prace prowadzone będą od sierpnia br. do końca marca roku przyszłego. Nadzór inwestorski sprawować będzie firma Projektowo Consultingowa „EKO ENERGIA” z Zielonej Góry.
W miejscu dawnego, zburzonego przedszkola powstanie dwukondygnacyjny budynek z wykorzystaniem istniejącej piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu zabaw.
Obiekt posiadać będzie sześć sal zabaw dla dzieci, z pomieszczeniami sanitarnymi i porządkowymi, jadalnię z zapleczem socjalno-gospodarczym, salę wielofunkcyjną, szatnię, gabinet dyrektora, biura i pomieszczenia socjalne dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum i WC. Będzie on  również dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami.
W ramach zagospodarowania terenu nastąpi modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia. Zakresem projektu objęta będzie również przebudowa przyłącza gazowego, sieci kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.
 
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Przedszkole wyburzone

Prace rozbiórkowe Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie wykonano sprawnie i szybko. Trwają prace przygotowujące teren do prowadzenia dalszych robót budowlanych.
W celu zachowania założonych terminów realizacji inwestycji, już w trakcie prowadzonej procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlano-montażowych przystąpiono do robót rozbiórkowych przedszkola. Prace te powierzone zostały Szprotawskiemu Zarządowi Nieruchomości Sp. z.o.o. Aktualnie usuwany jest materiał rozbiórkowy. Uporządkowany teren przedszkola ma być gotowy do końca lipca br.
 
Z początkiem  sierpnia br., tj. niezwłocznie po podpisaniu umowy z przyszłym wykonawcą  mają ruszyć roboty budowlano-montażowe. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustalony został na dzień 31.03.2018 r.
 
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przedszkole wyburzone

Umowa o dofinansowanie na przebudowę przedszkola podpisana

Nowe sale, 15-osobowy oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami, dodatkowe zajęcia edukacyjne – to wszystko znajdzie się w nowym Przedszkolu Komunalnym Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Inwestycja zrealizowana zostanie z unijną dotacją.
13 lipca br. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha podpisał z Zarządem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”.
Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku wraz z jego doposażeniem w sprzęt dydaktyczny i zagospodarowaniem terenu. W miejscu istniejącego przedszkola powstanie wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek w części administracyjnej piętrowy, w pozostałych częściach parterowy z wykorzystaniem istniejącej piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu zabaw. Wykonany zostanie w technologii mieszanej – część centralna piętrowa i istniejąca piwnica o konstrukcji głównej żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego, montowanego na placu budowy. Dach będzie posiadał konstrukcję drewnianą, pokryty blachodachówką. Obiekt będzie stanowił jedną zwartą bryłę na parterze z 6-cioma salami zabaw dla dzieci wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Na piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli.
Rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić najpóźniej do 31.03.2018 r.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury oświatowej w Gminie Szprotawa umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
Główną grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
Realizacja projektu zapewni dostęp do wysokiej jakości edukacji dla obecnie uczęszczający dzieci i nowo utworzonego 15 osobowego oddziału dzieci z niepełnosprawnościami. Odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie placówki w dodatkowy sprzęt dydaktyczny umożliwią wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.429.445,26 zł, z czego 4 067 520,76 zł będzie stanowiła unijna dotacja.

Są chętni do przebudowy przedszkola

Dwie firmy zainteresowane są przebudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Obiekt ma być gotowy do końca marca 2018 r. 
06.07.2017 r. minął termin składania ofert na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”. Spośród dwóch złożonych ofert najniższą cenę 4.942.634,93 zł brutto zaproponowała firma PPHU JakPol J. Kołodziej z Lasek. Perbud Sp. z o.o. z Zielonej Góry z kolei wyceniła swoje prace na 6.086.105,35 zł brutto. Jest to ponad 1 mln więcej, niż Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie tejże inwestycji.
Komisja przetargowa dokona weryfikacji i oceny złożonych ofert pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków.
Do końca lipca br. planuje się podpisać umowę z przyszłym wykonawcą prac budowlano-montażowych.

Nadal bez wykonawcy

Burmistrz unieważnił przetarg na przebudowę Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. Powodem była zbyt wysoka cena.
To już drugi przetarg nieograniczony ogłoszony na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”.
Do przetargu przystąpiły trzy firmy:
  1. Wiązar System Sp. J Rozwadowski, Kołodziej, ul. Wołczyńska 63b, 46-264 Krzywiczyny,
  2.  MJ Sp.  z o.o., Al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary,
  3. Przedsiębiorstwo Budowlane Janbud Sp. z.o.o, ul. Okrzei 104, 68-200 Żary.
Za swoje usługi oferenci zażądali od ponad 40 tys. zł, aż do 1,4 mln zł więcej niż zaplanowano na sfinansowanie tej inwestycji.
Gmina niebawem ogłosi kolejne postępowanie na wybór wykonawcy. Obecnie pracownicy analizują czy przetarg powtórzyć w takiej samej formie, czy wprowadzić zmiany, aby rozpocząć inwestycję i nie uchybić terminom zapisanym we wniosku o dofinansowanie.

Brak chętnych do przebudowy przedszkola

29 maja br. minął termin składania ofert na przebudowę Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Gmina mając na względzie brak ofert i pozyskane dofinansowanie unieważniła postępowanie i tego samego dnia ogłosiła kolejny przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. ”Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z pismem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania.
Stan techniczny budynku jest zły. Zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego grozi mu zamknięcie jeszcze w sierpniu tego roku, a gmina ma możliwość zrealizowania tego zadania tylko przy wsparciu unijnym.
Ponowny termin składania ofert mija 14.06.2017 r.
 
Więcej informacji i szczegółów na temat prowadzonego postępowania można uzyskać na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/rodzaj/wzp/zwr/0

Przetarg ogłoszony – krótki termin składania ofert

Szprotawa czeka na solidnego wykonawcę, który do połowy grudnia tego roku przebuduje Przedszkole Komunalne Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie. 29.05.2017 r., godz. 12.00 to ostateczny termin składania ofert.
Gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie” współfinansowanego przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku wraz z jego doposażeniem w sprzęt dydaktyczny i zagospodarowaniem terenu. W miejscu istniejącego przedszkola powstanie wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek w części administracyjnej piętrowy, w pozostałych częściach parterowy z wykorzystaniem istniejącej piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu zabaw. Wykonany zostanie w technologii mieszanej – część centralna piętrowa i istniejąca piwnica o konstrukcji głównej żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego, montowanego na placu budowy. Dach będzie posiadał konstrukcję drewnianą, pokryty blachodachówką. Obiekt będzie stanowił jedną zwartą bryłę na parterze z 6-cioma salami zabaw dla dzieci wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi do osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Na piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli.
Roboty planuje się rozpocząć 30 czerwca br. i zakończyć do 15 grudnia br.  
 
Więcej informacji i szczegółów na temat prowadzonego postępowania można uzyskać na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
1 2 3

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Przedszkole Rolna
  • Baner: Gispodarka śmieciowa
  • Baner: baner Zdalna Szkoła
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt