Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
„Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie”.
 
Cel główny projektu:
Poprawa stanu infrastruktury oświatowej w Gminie Szprotawa umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. 
 
Cele szczegółowe:
 1. Wzrost jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej.
 2. Wzrost ilości dostępnych miejsc w przedszkolach w mieście Szprotawa.
 3. Poprawa jakości oferty edukacyjnej i dostępu do infrastruktury edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uruchomienie nowych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej, terapii i rytmiki, uwzględniającej specyfikę dzieci niepełnosprawnych. 
 
Krótki opis projektu: 
Przedsięwzięcie polega na przebudowie z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie wraz z jego doposażeniem w sprzęt dydaktyczny i zagospodarowaniem terenu. W miejscu istniejącego przedszkola powstanie wolno stojący, dwukondygnacyjny budynek w części administracyjnej piętrowy, w pozostałych częściach parterowy z wykorzystaniem istniejącej piwnicy, wyjazdu, parkingu i placu zabaw. Wykonany on zostanie w technologii mieszanej – część centralna piętrowa i istniejąca piwnica o konstrukcji głównej żelbetowej, pozostałe skrzydła w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego, montowanego na placu budowy. Dach będzie posiadał konstrukcję drewnianą, pokryty blachodachówką. Obiekt będzie stanowił jedną zwartą bryłę na parterze z 6-cioma salami zabaw dla dzieci wraz z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniami porządkowymi, salą wielofunkcyjną, jadalnią z zapleczem socjalno-gospodarczym i szatnią. Na piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjno-biurowe, tj. gabinet dyrektora z sekretariatem, biura dla nauczycieli, gabinet metodyczny, archiwum, WC oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli. 
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
 1. Przygotowanie projektu - opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim.
 2. Realizację rzeczową inwestycji - roboty budowlano-montażowe, wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, zagospodarowanie terenu.
 3. Prowadzenie inwestycji - nadzór inwestorski i promocję projektu.  
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Całkowita wartość projektu wg. aneksu do umowy o dofinansowanie: 5.820.983,15 zł brutto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.665.458,87 zł
Dofinansowanie: 3.965.639,95 zł
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa):  1.855.343,20 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu (przygotowanie projektu): wrzesień 2016 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2017 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: maj 2018 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: czerwiec 2018 r.
 
Planowane efekty:
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi znaczna poprawa warunków lokalowych niezbędna dla rozwoju i jakości prowadzonych zajęć edukacji przedszkolnej. Zwiększy się dostępność do nowoczesnej infrastruktury edukacji przedszkolnej. Placówka będzie dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wyposażona ona zostanie w brakujący sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie nowych zajęć edukacyjnych. Nastąpi również zagospodarowanie terenu poprzez modernizację przedszkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem go w nowe urządzenia. Budynek zostanie dostosowany do wymogów sanitarnych, ppoż, BHP, co wpłynie na odpowiednie bezpieczeństwo. Przedszkole zyska dodatkową przestrzeń edukacyjną dla dzieci. Poprawi się estetyka obiektu, która poprawi wizerunek placówki i miasta.       
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu: 
Wskaźniki produktu:
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.;
 • potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 140 osób, w tym 15 dzieci z niepełnosprawnościami;
 • liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.; 
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 
Wskaźniki rezultatu:
 • liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej wspartej w programie – 140 osób/rok;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 3 osoby.
 
 
Zaktualizowano dnia 05.11.2018 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON