Czyste Powietrze

 • 14-10-2022
 • Autor: Krzysztof Matkowski
 • drukuj

Czyste powietrze

Urząd Miejski w Szprotawie zaprasza do skorzystania z punktu konsultacyjno – informacyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze, znajdującego się w Centrum Aktywności Społecznej (Magdalenki) w Szprotawie, parter, biuro  nr 9, tel. 68 376 05 84, czynny jest w czwartki od godz. 7:45 do 15:00 oraz w piątki od godz. 8:00 do 10:45.
 
Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą).
Nabór do programu Czyste Powietrze nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tj. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie przegród budowlanych,  wymianę instalacji c.o i/ lub c.w.u; wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 
 
Istnieją trzy sposoby otrzymania dotacji:
 1. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Zielonej Górze
 2. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie z opcją prefinansowania do WFOŚiGW w Zielonej Górze (tylko dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania). Więcej informacji tutaj
 3. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie  na częściową spłatę kredytu do WFOŚiGW w Zielonej Górze. Więcej informacji: WFOŚiGW
Istnieją trzy poziomy dofinansowania:
 1. podstawowy – łączna kwota dofinansowania ok. 40%. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 66.000 zł. Podstawowe dofinansowanie (do 66 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł
 2. podwyższony  – łączna kwota dofinansowania ok 70%. Maksymalna kwota dofinansowania 99.000 zł. Podwyższone dofinansowanie (do 60%) adresowane dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1.894 zł lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 2.651 zł
 3. najwyższy – łączna kwota do łączna kwota dofinansowania do 100%. Maksymalna kwota dofinansowania 135.000 zł . Podwyższone dofinansowanie (do 100%) adresowane dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1090 zł  lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1526 zł lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
UWAGA!- zmiany w programie Czyste Powietrze:
 • Pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny muszą być wpisane na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Dodatkowo pompa ciepła może być kosztem kwalifikowanym jeżeli zostanie przeprowadzony audyt energetyczny budynku mieszkalnego, w którym wskazana będzie pompa ciepła jako optymalne źródło ciepła.
 • Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).
 • W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).
 • W przypadku składania wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). Ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
UWAGA: Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 
UWAGA: Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
NOWOŚĆ: wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane w poprzednim wniosku.
 
Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców Gminy Szprotawa wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez przedsięwzięć – stan na 31.03.2024 r.
 
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych
umów o
dofinansowanie
Liczba
zrealizowanych
przedsięwzięć
Sumaryczna kwota
wypłaconych dot.
316
276
195
3 652 339,63 zł
 
Więcej informacji:  https://czystepowietrze.gov.pl/
 
Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze: (22) 340 40 80.
 
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: dokument potwierdzający prawo własności budynku, np. akt notarialny (w przypadku braku numeru  księgi wieczystej), audyt energetyczny – jeśli został wykonany i na jego podstawie opracowano projekt modernizacji, na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające płatność, wnioski o płatność z protokołem. Ponadto do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania potrzebne jest  zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, wydawane przez OPS w Szprotawie, ul. Żagańska 6.
 
Istnieje również możliwość wizyty osobistej pracownika w domu, podczas której oceniane będzie obecne źródło ciepła oraz przeprowadzona zostanie wstępna analiza budynku pod kątem termomodernizacji.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON