Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Ulgi dla inwestorów

Ulgi dla inwestorów

Pomoc z tytułu zagospodarowania terenu

Tereny inwestycyjne Szprotawy ulokowane są na terenach po Jednostkach Armii Radzieckiej. Dzięki temu podmioty, które zagospodarują te nieruchomości i zgodnie z zawartą z władzami gminy umową przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy, albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej mogą zostać zwolnione na okres 3 lat od podatku od nieruchomości.
Wynik tych przedsięwzięć musi być znaczny, przy czym ocena tego znaczenia powinna być dokonywana na miarę potrzeb i możliwości lokalnych. Zwolnienia i ulgi podatkowe nie są obligatoryjne. Mają być one określone umową, a wiec podlegają uzgodnieniom.
 
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej <<do pobrania>>.

 

Pomoc regionalna

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – Podstrefa Szprotawa, mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym sięgającej nawet 55 %.
 
Kto może  uzyskać zezwolenie w strefie?
Podstawą do ubiegania się o pomoc publiczną (ulgi podatkowe) jest zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. O zezwolenie może ubiegać się przedsiębiorca, który ma zarejestrowaną firmę na terenie Polski. O uzyskanie zezwolenia mogą ubiegać się zarówno duże firmy, jak i średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa.
 
Na jaką działalność można uzyskać zezwolenie w strefie?
Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przyznawane jest głównie na działalność produkcyjną. Szczegółowy wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania zezwolenia zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Pomoc ta może być dowolnie łączona, należy jednak pamiętać, aby kumulacja tych środków nie doprowadziła do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej (patrz: tabela określająca poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej dla województw, w których działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna).
 
Intensywnosć pomocy w województwie lubuskim w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
duże do 35 %, średnie do 45 %, małe i mikro do 55 %.
 
 
Ogólne zasady kumulowania pomocy publicznej:
jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomoc inwestycyjną, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regioniejeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regioniejeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.
 
 
Szczegółowe informacje na stronie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park": https://invest-park.com.pl/

Pomoc de minimis

W ramach pomocy de minimis, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Szprotawa, którzy utworzą nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 1,5 roku.
Dodatkowo, zatrudniając osobę bezrobotną po ukończeniu 50 roku życia bez praw emerytalnych bądź rentowych a także absolwenta szkoły średniej i wyższej okres zwolnienia z podatku ulega wydłużeniu o kolejne 6 m-cy.
 
Więcej informacji w Uchwale nr XLIX/361/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków oraz ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa <<do pobrania>>.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa