Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w roku 2018

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Burmistrz Szprotawyna podstawie Uchwały Nr XLVII/306/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. 
Zadania komisji konkursowych:
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu
na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa w 2018 roku. 
 
Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia na załączonym formularzu <do pobrania> (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Szprotawa w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Termin składania dokumentów:
17 lipca 2018 roku.
 
Kandydatury osób zgłoszonych po terminie oraz przez nieuprawnione podmioty nie będą brane pod uwagę.
 
Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszonych zostanie dwóch spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa