Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Przyłącz się do sieci

Przyłącz się do sieci

Rusza kontrola wywozu nieczystości ciekłych
 
Urząd Miejski w Szprotawie informuje, że od dnia 19 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się kontrola w zakresie spełniania przez mieszkańców ustawowych obowiązków dotyczących wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Kontrole te przeprowadzane będą przez Straż Miejską przy udziale miejskich urzędników. Mieszkańcy, którzy nie przyłączyli się jeszcze do nowo wybudowanej kanalizacji, zostaną podczas kontroli poproszeni o przedstawienie zawartej umowy na wywóz nieczystości ciekłych z ich nieruchomości oraz dowodów (rachunków, paragonów) potwierdzających fakt wywozu. Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wynika to z art. 5 ust 1. pkt. 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250).
 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250) kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ..” podlega karze grzywny, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2003r. Nr 208, poz. 2026) podlega grzywnie w wysokości do 500 zł. 
 
Szczegółowe informacje, co należy zrobić „krok po kroku”, aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w zakładce Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
 
Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych - NIEAKTUALNE!

Na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazała się informacja o planowanym uruchomieniu programu dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach programu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”. Z dofinansowania będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy jak również podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki do 50 % kosztów kwalifikowanych oraz udostępniania środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji do 20 % kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z ogłoszonymi założeniami programu okres kwalifikowalności rozpoczyna się od 01.01.2013 r. W praktyce oznacza to, że mieszkaniec który rozpoczął budowę przyłącza np. w 2013 r. i ma udokumentowane koszty również będzie mógł ubiegać się o przyznanie dofinansowania.

I choć na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin ogłaszania naboru wniosków to już dziś Burmistrz Szprotawy zamierza udzielić pomocy zainteresowanym mieszkańcom w ubieganiu się o to dofinansowanie.

W tym celu Burmistrz powołał punkt konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Szprotwie. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, emailowo lub bezpośrednio do pracownika urzędu, tj. specjalisty ds. technicznych - Marcina Wawrzyńskiego, pok. 19c, tel. (68) 376-05-84, e-mail

Jednocześnie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat tego programu zamieszczonymi na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Z powodu nie uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  programu dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach programu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” informujemy, że brak jest możliwości dofinansowania z ww. programu.
 
Podłącz się do sieci kanalizacyjnej
 
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi podłączania do nowo wybudowanej kanalizacji  poniżej zamieszczamy  krok po kroku co należy zrobić, aby włączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej:
 
KROK 1 – należy wystąpić z wnioskiem do Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji. Wniosek można pobrać na stronie internetowej SzWiK Sp. z o.o. lub w siedzibie spółki.
KROK 2 – wykonać przyłącze kanalizacyjne zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przyłącze można wykonać we własnym zakresie lub korzystając z usług firmy budowlanej. Wykonanie przyłącza można zlecić również SZWiK Sp. z o.o., który oferuje możliwość jego spłaty w ratach.
KROK 3 – wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru przez pracownika SzWiK Sp. z o.o.
KROK 4 – zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy powykonawczej wykonanego przyłącza. 
KROK 5 – zawrzeć umowę na odbiór ścieków ze SzWiK Sp. z o.o.
 
 
UWAGA!!!
Obowiązek przyłączenia się do istniejącej już kanalizacji sanitarnej 
 
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, Urząd Miasta Szprotawy informuje, że przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.). Przytoczony przepis mówi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.Wyjątek stanowią nieruchomości, które są już wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania określone w przepisach prawa.
W związku z powyższym jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W przypadku niezastosowania się do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie z art. 5 ust. 7 Burmistrz nakazuje decyzją administracyjną przyłączenie danej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W decyzji określony jest również czas, w jakim właściciel nieruchomości musi wykonać przyłącze. Wykonywanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.). Ostatecznie gmina może również skierować wniosek o ukaranie do sądu przeciwko właścicielowi posesji nie wykonującemu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z przepisów wyżej wymienionej ustawy wynika jasno, że po wybudowaniu przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 
 
Dlaczego warto się podłączyć?
Po pierwsze – cena – tańsze koszty niż przy wywożeniu ścieków.
Po drugie – wygoda – nie trzeba pilnować przepełnienia szamb.
Po trzecie – ekologia – oczyszczamy ścieki, chronimy zasoby wodne.
 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa