Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

CEL PROJEKTU
Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego na terenie aglomeracji Szprotawa. 

RZECZOWA I FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU 
Kontrakt 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla SUW I OŚ; Projekt budowlany – SUW i OŚ
Kontrakt został w całości zrealizowany. Wartość kontraktu wyniosła 483.548,56 zł brutto.
Kontrakt 2 - Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności
Kontrakt został w całości zrealizowany. Wartość 512.400,00 zł brutto.
Kontrakt 3 - Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności - zamówienie dodatkowe
Kontrakt został w całości zrealizowany. Wartość 219.600,00 zł brutto.
Kontrakt 4 - Pomoc techniczna finansowo-organizacyjna
Kontrakt został w całości zrealizowany. Wartość 353.613,00 zł brutto.
Kontrakt 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie SUW w Szprotawie, przebudowie Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach
Kontrakt został w części zrealizowany z uwagi na rozwiązanie umowy w lipcu 2012 r.  Wysokość wydatków poniesiona przez gminę wyniosła 9.850.520,73 zł brutto.
Kontrakt 6 - Inżynier Kontraktu.
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym w całości zrealizowany. Wartość całkowita 4.605.816,52 zł brutto.
Kontrakt 7 - Nadzór archeologiczny
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym w całości zrealizowany. Łączna wysokość wydatków wyniosła 74.370,00 zł brutto.
Kontrakt 8 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych i przeprowadzenie postępowań przetargowych.
Kontrakt w całości zrealizowany. Łączna kwota wydatków poniesiona w ramach kontraktu wyniosła 12.300,00 zł brutto. 
Kontrakt 9 - Promocja
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Łączna kwota wydatków poniesiona w ramach kontraktu wyniosła 156.554,42 zł brutto. 
Kontrakt 10 - Wydatki osobowe
Kontrakt został w całości zrealizowany. Wartość wydatków wyniosła 2.473.108,97 zł.
Kontrakt 11 - Zakup gruntów
Kontrakt został w całości zrealizowany. Łączna kwota wydatków poniesiona w ramach kontraktu wyniosła 3.262,46 zł brutto.
Kontrakt 12 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – dokończenie
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Łączna wysokość wydatków wyniosła 5.947.508,73 zł brutto.
Zakres prac obejmował:
 • zwiększenie wydajności stacji z 340 do 500 m3/h
 • budowę nowej studni głębinowej
 • przebudowę procesu napowietrzania wody
 • przebudowę rurociągów ssawnych doprowadzających wodę do pomp II0
 • przebudowę instalacji sprężonego powietrzaprzebudowę sieci zewnętrznych
 • budowę nowych osadników wód popłuczyn
 • budowę nowych zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną 2 x 1000 m3 
 • budowę nowej hali filtrów nr 2
 • budowę nowego budynku socjalnego
 • budowę nowych dróg wewnętrznych
 • dostawę i montaż  nowej kontenerowej prasy taśmowej do odwadniania popłuczyn
 • dostawę nowych pompowni II0  i III0 
 • automatyzację procesów technologicznych
Kontrakt 13 -  Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach – dokończenieKontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Łączna wysokość wydatków wyniosła 25.853.559,92 zł brutto.
Zakres rzeczowy obejmował:
 • zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni z  350 m3/d  do 2500 m3/d
 • budowę nowej studni rewizyjnej początkowej
 • budowę nowego zbiornika retencyjnego, przepompowni głównej
 • budowę nowej stacji odbioru ścieków dowożonych
 • budowę nowego reaktora biologicznego
 • budowę nowych osadników wtórnych
 • budowę nowej stacji odwadniania osadów i higienizacji
 • budowę nowej stacji PIX’u i PAX’u
 • budowę nowego budynku oczyszczania mechanicznego wraz ze stacją dmuchaw i agregatem prądotwórczym
 • budowę nowego budynku socjalnego wraz z kotłownią gazową
 • budowę nowej przepompowni ścieków oczyszczonych
 • budowę nowego placu umocnionego z wiatą
 • budowę nowych biofiltrów
 • budowę nowych wylotów do rzeki Bóbr i rz. Kościuszko
 • kompletne wyposażenie laboratorium w nowoczesne narzędzia pomiarowe
 • automatyzację procesów technologicznych
Kontrakt 14 - Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w części zrealizowany z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą. Łączna wysokość wydatków wyniosła 506.514,00 zł brutto.
Kontrakt 15 - Kanalizacja Sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Łączna wysokość wydatków wyniosła 26.405.194,76 zł brutto.
Wykonano następujący zakres rzeczowy:
 • zaprojektowano i wybudowano 32 917,35 mb kanalizacji grawitacyjnej
 • zaprojektowano i wybudowano 6 202,61 mb kanalizacji tłocznej 
 • wybudowano 9 szt.  przepompowni ścieków
 • wybudowano   9 szt.  lokalnych punktów tłocznych
 • dostarczono przewoźny agregat prądotwórczy
 • zainstalowano monitoring i sterowanie przepompowniami ścieków
Kontrakt 16 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Osiedla Piastowskiego oraz  Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Łączna wysokość wydatków wyniosła 221.400,00 zł brutto.
Kontrakt 17 - Kanalizacja Sanitarna dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków
w Szprotawie - SZWIK
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Prowadzony i finansowany był przez Podmiot Upoważniony - Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o. w ramach umowy współpracy zawartej dnia 14.08.2014 r. Łączna wysokość wydatków wyniosła 12.757.210,19 zł brutto.
Wykonano następujący  zakres rzeczowy:
 • zaprojektowano i wybudowano 14 786,99 mb kanalizacji grawitacyjnej
 • zaprojektowano i wybudowano 2 925,06 mb kanalizacji tłocznej 
 • wybudowano 9 szt.  przepompowni ścieków
 • wybudowano   2 szt.  lokalnych punktów tłocznych
 • zainstalowano monitoring i sterowanie przepompowniami ścieków
Kontrakt 18 - Inżynier Kontraktu  - Kanalizacja Sanitarna dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie - SZWIK
Kontrakt został w całości zrealizowany. Prowadzony i finansowany był przez Podmiot Upoważniony - Szprotawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z.o.o. w ramach umowy współpracy zawartej dnia 14.08.2014r.  Wydatki  związane  z realizacją tego kontraktu objęte harmonogramem realizacji projektu wyniosły 238.258,49 zł brutto.
Kontrakt 19 - Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji - SZWIK
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Prowadzony i finansowany  był  przez Podmiot Upoważniony - Szprotawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z.o.o w ramach umowy współpracy zawartej dnia 14.08.2014r. Wydatki w ramach kontraktu objęte harmonogramem realizacji projektu w łącznej kwocie wyniosły 1.291.500,00 zł brutto.
Kontrakt 20 - Zakup samochodu osobowego dla JRP
Kontrakt pod względem rzeczowym i finansowym został w całości zrealizowany. Łączna kwota wydatków poniesiona w ramach tego kontraktu objęta harmonogramem realizacji projektu wyniosła 42.359,99 zł brutto. 
Kontrakt 21 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne (dokończenie kontraktu 14)
Kontrakt został w całości zrealizowany. Wysokość wydatków związanych z realizacją tego kontraktu objęta harmonogramem realizacji projektu w łącznej kwocie wyniosła  9.951.842,06 zł brutto. 
Wykonano następujący  zakres rzeczowy:
 • zaprojektowano i wybudowano 13 301,54 mb kanalizacji grawitacyjnej,
 • zaprojektowano i wybudowano 4 291,51 mb kanalizacji tłocznej 
 • wybudowano 10 szt.  przepompowni ściekówwy
 • budowano   3 szt.  lokalnych punktów tłocznych
 • dostarczono przewoźny agregat prądotwórczy
 • zainstalowano monitoring i sterowanie przepompowniami ścieków
FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt współfinansowany był na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-251/10-00 zawartej w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach działania I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji projektu: 101.960.442,80 zł brutto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 58.577.433,65 zł
Dotacja: 49.790.818,29 zł (64,58% kosztów kwalifikowalnych projektu)
Wkład własny beneficjenta: 52.169.624,51 zł brutto (gmina-37.838.375,83 zł, SZWiK-14.331.248,68 zł) 
 
Część Projektu realizowana przez Beneficjenta – Gminę Szprotawa
Część Projektu realizowana przez
Podmiot Upoważniony – SZWiK Sp. z o.o.
 1. Całkowity koszt
87.629.194,12
 1. Całkowity koszt
14.331.248,68
 1. Źródła finansowania środków
 1. budżet Beneficjenta
 2. pożyczka WFOŚiGW
 3. dotacja UE
 
32.438.408,37
 5.399.967,15
49.790.818,29
 1. Źródła finansowania środków
 1. budżet PU
 2. pożyczka  z WFOŚiGW ,
 3. dotacja UE
 
  3.045.703,78  
11.285.544,90
0,00
3. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych
58.577.433,65
 1. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych
0,00
 1. Dofinansowanie na realizację projektu
49.790.818,60
4. Dofinansowanie na realizację projektu
0,00
5. Wkład własny
37.838.375,83
5.  Wkład własny
14.331.248,68
 
  WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH
Numer/nazwa kontraktu/podmiot realizujący
Nazwa wykonawcy
Wartość zadania
w projekcie
brutto
Kontrakt 12
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie
– dokończenie
Gmina Szprotawa
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji  ABT
Sp. z o.o.
ul. Bóbr 139, 42-202 Częstochowa
Pełnomocnik (Partner Wiodący, Lider Konsorcjum)
5.947.508,73 zł
 
Kontrakt 13
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach
– dokończenie
Gmina Szprotawa
ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.
Oś. Cechowe 31, 64-840 Budzyń
25.853.559,92 zł
 
Kontrakt 15
Kanalizacja Sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne
Gmina Szprotawa
ATA – TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń
26.405,194,76 zł
Kontrakt 17
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „NIEWIADOMSKI”
Władysław Niewiadomski
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
Pełnomocnik (Partner Wiodący, Lider Konsorcjum)
12.757.210,19 zł
Kontrakt  21 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części osiedla Słoneczne
 
Gmina Szprotawa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „NIEWIADOMSKI”
Władysław Niewiadomski
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
Pełnomocnik (Partner Wiodący, Lider Konsorcjum)
9.951.842,06 zł
Nadzór inwestorski:
DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.
ul. N.M. Panny 5e, 59-220 Legnica
 
ECM GROUP POLSKA S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
4.844.075,01 zł
 
WSKAŹNIKI (PRODUKTU) REALIZACJI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika
Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody
Liczba wykonanych studni głębinowych
do ujmowania wody
Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
 
Liczba przepompowni ścieków
Liczba lokalnych punktów tłocznych
Kontrakt 12
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie
– dokończenie
1
1
 
 
 
 
Kontrakt 13
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach
– dokończenie
 
 
1
 
 
 
Kontrakt 15
Kanalizacja Sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne
 
 
 
39,12 km
9
 
9
 
Kontrakt 17
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie
 
 
 
17,71 km
9
2
Kontrakt  21
Budowa kanalizacji sanitarnej
dla obszaru Iława-Sowiny
i części Osiedla Słoneczne
 
 
 
17,59 km
10
3
Razem
1
1
1
74,42 km
28
14
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
OSIĄGNIĘTE CELE ILOŚCIOWE I  JAKOŚCIOWE 
Osiągnięto następujące cele ilościowe:
- wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej  z  24 % do 99 %
- objęcie kanalizacją wszystkich mieszkańców miasta Szprotawy- zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska poprzez redukcję zanieczyszczenia:
   BZT5                        - 212,85 ton rocznie
   ChZT                        - 425,69 ton rocznie
   Zawiesina ogólna     - 212,85 ton rocznie
   Azot ogólny              -   42,57 ton rocznie
   Fosfor ogólny           –    8, 87 ton rocznie

Cele jakościowe:
- spełnienie wymogów norm europejskich dot. stopnia oczyszczania ścieków
- zaprzestanie zanieczyszczania rzek
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
- poprawa standardu życia mieszkańców
- zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Gminy Szprotawa
 
 
 

 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa